3 As 254/2014-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Jindřichově Hradci, Jindřichův Hradec, Klášterská 123/II, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. 11. 2014, č. j. 10 Na 104/2014-3,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) včasnou kasační stížností napadl v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. 11. 2014, č. j. 10 Na 104/2014-3, jímž bylo odmítnuto jeho podání ze dne 27. 10. 2014.

Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením z 22. 12. 2014, č. j. 3 As 254/2014-5, k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a k předložení plné moci advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení. Stěžovatel následně požádal pro nedostatek prostředků o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 2. 2015, č. j.-17, oba návrhy zamítl (výroky I. a II.) a vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi ve lhůtě do jednoho týdne od doručení usnesení. Nejvyšší správní soud současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví, pro nesplnění podmínky zastoupení pak případně kasační stížnost odmítne. Toto usnesení s uvedeným poučením bylo žalobci doručeno dne 12. 2. 2015. Žalobce ve stanovené lhůtě nesplnil ani jednu z vyzývaných povinností, pouze elektronickým sdělením z 19. 2. 2015 polemizoval s výše uvedeným usnesením Nejvyššího správního soudu.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ani v dodatečně určené lhůtě a o následcích nesplnění výzvy soudu byl poučen, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Nejvyšší správní soud podotýká, že u stěžovatele je naplněn i důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť odstranitelný nedostatek řízení-absence povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti-přes výzvu soudu nebyl odstraněn a pro tuto vadu nelze v řízení dále pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 18. března 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu