3 As 25/2009-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: N. D. Ch., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Savkem, advokátem se sídlem Teplice, Dlouhá 31/63, proti žalovanému: Ministr vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, k návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 2. 2008, č.j. MV-3902/VS-2008 o zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2008, č. j. 5 Ca 77/2008-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2008, č. j. 5 Ca 77/2008-26, byl zamítnut návrh žalobce (dále jen stěžovatel ) na přiznání odkladného účinku žalobě směřující proti rozhodnutí Ministra vnitra, jímž tento zamítl rozklad stěžovatele a potvrdil rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 19. 9. 2007, č.j. OAM-424-9/TP-2007, o zamítnutí žádosti stěžovatele o povolení k trvalému pobytu na území České republiky.

Stěžovatel proti tomuto usnesení podal obsáhlou kasační stížnost, v níž jednak zejména opakuje žalobní body proti samotnému rozhodnutí žalovaného, a dále uvádí námitky proti usnesení soudu o nepřiznání odkladného účinku jeho žaloby.

Nejvyšší správní soud především odkazuje na důvody nepřípustnosti kasační stížnosti, jak jsou upraveny v ustanovení § 104 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).s. Podle odst. 3 písm. c) tohoto ustanovení je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. Přiznáním odkladného účinku žalobě se pozastavují účinku napadeného rozhodnutí správního orgánu do skončení řízení před soudem (§ 73 odst. 3 s. ř. s.). V tomto smyslu jde o stejný důsledek, který s sebou přináší aplikace § 38 odst. 4 s. ř. s., o předběžném opatření, jež zaniká nejpozději dnem, kdy se rozhodnutí soudu, jímž se řízení končí, stalo vykonatelným. Obdobně i toto usnesení lze i bez návrhu zrušit (§ 73 odst. 4 s. ř. s.), ukáže-li se v průběhu řízení, že pro jeho přiznání nebyly důvody, nebo že tyto důvody v mezidobí odpadly.

Rozhodnutí o odkladném účinku žalobě jako procesní institut je zcela nepochybně svou povahou rozhodnutím dočasným, neboť má pouze omezené trvání; není-li zrušeno soudem, zaniká z moci zákona. Soudní řád správní celé ustanovení § 104 koncipuje natolik jednoznačně, aby nevznikaly žádné pochybnosti o jeho správné aplikaci; kasační stížnost považuje za nepřípustnou ve věcech volebních, týkaje se nákladů řízení, důvodů rozhodnutí, opětovného rozhodnutí soudu prvého stupně, vedení řízení, rozhodnutí povahy dočasné a konečně absence důvodů uvedených v § 103 s. ř. s. a důvodů prve neuplatněných. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že zákonodárce neposkytuje prostor pro další konkretizaci dle zvláštních okolností případu, když z hlediska právní teorie i soudní praxe je zcela zřejmé co se míní vedením řízení i rozhodnutím dočasné povahy. Dočasnou povahu má i rozhodnutí, jímž byl-jako v případě stěžovatele-návrh na přiznání odkladného účinku žalobě zamítnut. V tomto směru ostatně Nejvyšší správní soud již opakovaně judikoval, viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2004, č. j. 5 As 52/2004-172, popř. jeho rozhodnutí ze dne 24. 3. 2006, č. j. 4 Azs 355/2005-52, www.nssoud.cz.

Zamítavé rozhodnutí nijak nepředjímá postup soudu při rozhodování o věci samé. Městský soud v Praze bude pokračovat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, jak je uvedeno v záhlaví tohoto usnesení, bez ohledu na to, že žádost o přiznání odkladného účinku podané žaloby zamítl.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost ze shora uvedených důvodů odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2009

JUDr. Petr Průcha předseda senátu