3 As 25/2008-51

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZ SU D E K JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Magistrát města České Budějovice, se sídlem Nám. Přemysla Otakara II č. 1 a 2, České Budějovice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 8. 2007, č. j. spr.př.-5506/2006-Kr, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 3. 2008, č. j. 10 Ca 215/2007-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalovanému se n e p ř izn á vá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen krajský soud ) ze dne 5. 3. 2008, č. j. 10 Ca 215/2007-34, kterým bylo rozhodnuto, že žalobci se nepřiznává osvobození od soudních poplatků.

Z odůvodnění napadeného usnesení krajského soudu vyplývá, že usnesením ze dne 13. 12. 2007, č. j. 10 Ca 215/2007-11 krajský soud odmítl žalobu žalobce, kterou se domáhal přezkoumání a zrušení nadepsaného rozhodnutí žalovaného. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost

Žalobce v podání ze dne 4. 2. 2008 požádal o osvobození od soudních poplatků, a proto mu byl zaslán formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Žalobce byl poučen, že potvrzení o tom, že je poživatelem určité dávky v nespecifikované výši založené v rejstříku Spr krajského soudu pro rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků nepostačuje. Žalobce dne 3. 3. 2008 odmítl krajskému soudu zaslat vyplněný a potvrzený formulář o jeho osobních, výdělkových a majetkových poměrech (dále jen vzor 060 ) a krajskému soudu oznámil, že své zákonné povinnosti učinil za dost a odkázal na text čestného prohlášení, které bylo krajskému soudu doručeno již dne 15. 1. 2008. V něm stojí, že Podepsaný, trvalým pobytem X, RČ ., čestně prohlašuje, že je v současné době dlouhodobým adresátem státního příspěvku na živobytí, nemá oprávnění k nakládání s žádným vlastnictvím, ani nemá oporu v rodinném zázemí a v úvěrových ústavech . Krajský soud dovodil, že žalobce nedoložil, že nemá dostatečné prostředky na úhradu soudního poplatku za jím podaný návrh na projednání žaloby. Krajský soud podle § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) dovodil, že žalobce nedoložil, že nemá dostatečné prostředky. Podání čestného prohlášení účastníka řízení není doložením nedostatku prostředků. Formulář, který je v souvislosti s uplatněním žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků zasílán každému žalobci, žalobce nevyplnil a ani jiným způsobem nedoložil, jakých dávek je příjemcem a v jaké výši. Založil-li žalobce do rejstříku Spr krajského soudu potvrzení o poskytnutí příspěvku na živobytí ze dne 7. 1. 2008, poukázal krajský soud na skutečnost, že z tohoto potvrzení není výše poskytované dávky zřejmá a nadto toto potvrzení bylo vydáno pro zdravotnická zařízení s odkazem na zákon č. 48/1997 Sb. Toto potvrzení pro účely zdravotního pojištění má omezenou platnost jednoho měsíce. Nepostačuje-li potvrzení o poskytnutí dávky ze dne 7. 1. 2008 pro účely veřejného zdravotního pojištění, nemůže postačovat ani krajskému soudu při rozhodování o žádosti o osvobození od soudních poplatků. O tom byl žalobce poučen krajským soudem dopisem ze dne 15. 2. 2008. Žalobce tedy nedoložil, jak požaduje ust. § 36 odst. 3 s. ř. s., že nemá dostatečné prostředky; nejsou tak splněny podmínky pro jeho osvobození od soudních poplatků. Krajský soud uzavřel, že podmínky pro osvobození žalobce od soudních poplatků dány nejsou, a proto žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků nevyhověl.

V obtížně srozumitelné kasační stížnosti žalobce uvedl, že ho soud neoprávněně donucuje k vyplnění vzoru 060 a nerespektuje obsah jeho podání. Soud nevychází z čestného prohlášení žalobce, zastává nesprávný právní výklad, že majetkové prohlášení je standardní záležitostí v dokazovacím řízení o soudních poplatcích, tyto pokyny jsou v rozporu s nezávislým výkonem soudní moci . Soud nesprávně dovozuje neúspěšnost návrhu a nerespektuje cíle zákona, který má umožnit přístup k soudu.

Nejvyšší správní soud, vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.), posoudil kasační stížnost takto:

Podle § 36 odst. 3 věta první s. ř. s., účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků.

Čestné prohlášení, které žalobce předložil, není dostatečným důkazem pro rozhodnutí podle § 36 odst. 3 s. ř. s. Proto mu také krajský soud zaslal vzor 060, jehož obsah, je-li tento tiskopis vyplněn a potvrzen, v naprosté většině případů slouží soudu jako důkaz k potřebný k rozhodnutí, zda lze žadateli přiznat osvobození od soudních poplatků, protože doložil (a v tom na něm leží důkazní břemeno), že nemá dostatečné prostředky.

Nejvyšší správní soud poznamenává, že žalobce nemusel doložit krajskému soudu své majetkové a výdělkové poměry přímo vzorem 060, byl však povinen, a to ve lhůtě, kterou krajský soud stanovil, prokázat své majetkové a výdělkové poměry v obdobném rozsahu jako řádně vyplněný a potvrzený vzor 060.

V projednávané věci žalobce přes výzvu krajského soudu nedoložil, že nemá dostatečné prostředky. Čestné prohlášení, jak jej žalobce předložil, není důkazním prostředkem, který by tuto skutečnost mohl prokázat. Krajský soud v souladu se zákonem žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků. Kasační stížnost není důvodná a Nejvyšší správní soud ji podle § 110 odst. 1 s.ř.s. zamítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce ve věci úspěch neměl a žalovanému žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. července 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu