3 As 244/2015-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci ochrany žalobce: J. T., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, proti nečinnosti žalovaného: Městský úřad Uherské Hradiště se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 9. 2015, č. j. 30 A 15/2015-32,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4.000 Kč. Vrácený soudní poplatek bude žalobci vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce včas podanou kasační stížností napadl rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 9. 2015, č. j. 30 A 15/2015-32, jímž krajský soud přikázal žalovanému vydat ve lhůtě 60 dní od právní moci tohoto rozsudku rozhodnutí ve věci samé, v řízení pokračujícím po podání odporu žalobce ze dne 3. 7. 2014 proti příkazu o uložení pokuty z 2. 7. 2014, č. j. MUUH-OD/46733/2014/GreV Spis/9495/2014, vydaného žalovaným.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 25. 11. 2015 vzal žalobce svoji kasační stížnost zpět. K tomu uvedl, že výrok napadeného rozsudku byl vydán v jeho prospěch.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádnou pochybnost. Vzhledem k tomu, že žalobce vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením proto řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

Žalobce zaplatil poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně soud postupuje v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé. (srov. § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích). Nejvyšší správní soud proto žalobci vrátil zaplacený soudní poplatek ve výši 80 %, tj. částku 4.000 Kč. Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích činí lhůta k vrácení soudního poplatku 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 2. prosince 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu