č. j. 3 As 24/2006-68

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: H. s. S., zastoupeného advokátem Mgr. Martinem Vovsíkem, se sídlem Malá 6, Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, za účasti: Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2006 č. j. 8 Ca 19/2005-54,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2006 č. j. 8 Ca 19/2005-54 s e z r u š u j e a věc s e mu v r a c í k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti shora uvedenému usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2005 č. j. 8 Ca 19/2005-35, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 10. 11. 2004 č.j. 31761/04-11000, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 16. 6. 2004 č.j. 42728/03-7040/16230, kterým bylo v mimoodvolacím řízení podle § 65 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, změněno rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 23. 9. 2003 č.j. ŽP/7197/03, vydané v odvolacím řízení ve věci uznání h. C. podle § 29 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, tak, že rozhodnutí Městského úřadu Stříbro ze dne 18. 7. 2003 č.j. 592/03-206/A5-ŽP zrušuje a věc se vrací k novému projednání a rozhodnutí. Žalobce současně požádal o osvobození od soudních poplatků a k výzvě soudu doložil, že nemá dostatečné prostředky.

Městský soud v Praze shora uvedeným usnesením žádost o osvobození od soudních poplatků zamítl. Uvedl, že rozhoduje-li soud o osvobození od soudních poplatků z podané kasační stížnosti, hodnotí podle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

(dále jen s. ř. s. ), zda návrh může být úspěšný. Návrh žalobce zjevně nemůže být úspěšný, neboť napadené rozhodnutí žalovaného je úkonem správního orgánu, který je ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. ve vztahu k ust. § 70 písm. a) s. ř. s. ze soudního přezkumu vyloučen (viz též usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2003 č. j. 5 A 104/2002-34).

Žalobce opřel kasační stížnost o ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., protože nesouhlasí s právním názorem Městského soudu v Praze, spočívajícím v tom, že Městský soud sám posoudil, že kasační stížnost ve věci samé zjevně nemůže být úspěšná. Tímto způsobem je žalobci, který prokazatelně nemá finanční prostředky na úhradu soudního poplatku, odejmuta možnost, aby názor Městského soudu v Praze přezkoumal Nejvyšší správní soud. Žalobce rovněž poukázal na to, že v totožných řízeních vedených u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Ca 2/2005 a 7 Ca 3/2005 mu bylo přiznáno osvobození od soudního poplatku z podaných kasačních stížností.

Žalobce navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadené usnesení Městského soudu v Praze a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost jako důvodnou. Judikatura Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 28. 6. 2006 č. j. 3 As 26/2006-69) k této otázce uvedla, že při posuzování podmínek pro osvobození od soudního poplatku pro řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s. není krajský soud oprávněn učinit si sám předběžný úsudek o právním názoru Nejvyššího správního soudu. Byla-li podaná kasační stížnost včasná, přípustná a stěžovatel byl zastoupen advokátem, nelze při konstatování jeho nemajetnosti zamítnout žádost o osvobození od soudních poplatků s tvrzením, že kasační stížnost, vzhledem k přepokládanému právnímu názoru Nejvyššího správního soudu, zjevně nemůže být úspěšná, neboť za této procesní situace nelze bez pochyb zjistit, že stěžovateli nemůže být vyhověno.

Nejvyšší správní soud proto napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V dalším řízení Městský soud v Praze rozhodne znovu o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu