3 As 204/2017-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína, v právní věci žalobce: F. M., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Komenského nám. 125, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 24. 5. 2017, č. j. 52 A 97/2016-44,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, který mu bude vyplacen k rukám jeho zástupce Mgr. Jaroslava Topola z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen krajský soud ) žalobu proti nečinnosti žalovaného ve věci rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko, odboru dopravy, ze dne 6. 11. 2015, č. j. Hl-22206/2015/ODP. Krajský soud svým rozsudkem ze dne 24. 5. 2017, č. j. 52 A 97/2016-44, tuto žalobu zamítl.

[2] Stěžovatel napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností, která ovšem postrádala zákonné náležitosti. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2017, č. j.-18, byl proto stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti, a to uvedením důvodů jejího podání [§ 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )], včetně jejich odpovídající skutkové a právní konkretizace. K doplnění kasační stížnosti byla stěžovateli stanovena lhůta jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení. Stěžovatel byl zároveň poučen, že pokud kasační stížnost včas nedoplní, soud ji podle § 35 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítne. Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 21. 8. 2017. Stěžovatel na tuto výzvu nereagoval a lhůta k doplnění kasační stížnosti tak marně uplynula dne 21. 9. 2017.

[3] Lhůta stanovená k doplnění kasační stížnosti je propadná. Nejvyšší správní soud je vázán včas uplatněnými kasačními důvody a jejich rozsahem (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.) a proto mu také jejich absence brání v řízení pokračovat. Procesním důsledkem takové situace je, podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítnutí kasační stížnosti. Tento závěr je podporován rovněž judikaturou tohoto soudu (viz například usnesení ze dne 5. 12. 2013, č. j. 9 Afs 95/2013-25; všechna rozhodnutí dostupná na www.nssoud.cz) a Ústavního soudu (viz například nález ze dne 10. 8. 2006, sp. zn. I. ÚS 138/06; rozhodnutí Ústavního soudu dostupná na www.usoud.cz).

[4] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele odmítl, a o nákladech řízení rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. (v kontextu s ustanovením § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

[5] Podle záznamu o složení ze dne 11. 7. 2017 (č. l. 9 spisu) zaplatil stěžovatel za kasační stížnost soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. Podle ustanovení § 10 odst. 3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu zaplacený soudní poplatek v celé výši, byl-li návrh na zahájení řízení (zde kasační stížnost) odmítnut před prvým jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl výrokem III. tohoto usnesení o vrácení soudního poplatku za kasační stížnost. Soudní poplatek bude vrácen k rukám zástupce stěžovatele do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. září 2017

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu