3 As 190/2014-90

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Radovanem Havelcem v právní věci žalobce J. H., proti žalovanému Rektorovi Slezské univerzity v Opavě, se sídlem Opava, Na Rybníčku 626/1, zastoupenému JUDr. Tomášem Hulvou, advokátem se sídlem Opava, nám. Republiky 2/1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 9. 2014, č. j. 22 A 96/2014-13,

t a k t o:

Výrok III. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2015, č. j. 3 As 190/2014-87, s e o p r a v u j e tak, že na konci druhé věty se slovo rozsudku nahrazuje slovem usnesení .

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením zdejšího soudu bylo rozhodnuto ve věci kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 9. 2014, č. j. 22 A 96/2014-13. Kasační stížnost byla výrokem I. odmítnuta pro nedostatek podmínky řízení [právního zastoupení žalobce, které požaduje § 105 odst. 2, soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. )]. Výrokem II. byla žalobci stanovena povinnost zaplatit žalovanému na nákladech řízení o kasační stížnosti částku 8.228 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám zástupce žalovaného, JUDr. Tomáše Hulvy. Konečně výrokem III. byl žalobci vrácen zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Při vyhotovování usnesení ze dne 25. 3. 2015, č. j.-87, však došlo v jeho výroku III. k pochybení, neboť Nejvyšší správní soud na konci věty druhé uvedl namísto slova usnesení omylem slovo rozsudku . Vzhledem k tomu, že se tato vada týká výroku soudního rozhodnutí, byla jeho oprava provedena cestou opravného usnesení, jak to předpokládá ustanovení § 54 odst. 4 věta druhá s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu