3 As 19/2015-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně Z. P., zastoupené Mgr. Jiřím Petříkem, advokátem se sídlem Praha 2, Vyšehradská 421/21, proti žalovanému Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 12. 2014, č. j. 42 A 3/2011-54,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) svou kasační stížností, kterou podala dne 27. 1. 2015 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem (dne 28. 1. 2015 postoupenou Nejvyššímu správnímu soudu) brojí proti rozsudku krajského soudu ze dne 17. 12. 2014, č. j. 42 A 3/2011-54, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 2. 2011, č. j. 214/DS/2011, JID: 13309/2011/KUUK/Sur. Podáním ze dne 2. 2. 2015 vzala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení (ve spojení s § 120 s. ř. s.) a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. února 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu