3 As 186/2015-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce TILANA-stavby s. r. o., se sídlem Brno, Elgartova 497/12, zastoupeného JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem Brno, Bubeníčkova 502/42, proti žalovanému Magistrátu města Brna, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2015, č. j. 31 A 49/2012-104,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení, a to k rukám zástupce žalobce, JUDr. Radka Ondruše, advokáta se sídlem Brno, Bubeníčkova 502/42.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojil proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ) ze dne 29. 7. 2015, č. j. 31 A 49/2012-104, jímž krajský soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 4. 2012, č. j. MMB/0106997/2012, sp. zn. OUSR/MMB/0061513/2012/4. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti usnesení Úřadu městské části města Brna, Brno-Slatina ze dne 10. 1. 2012, č. j. MCBSLA/00142/12/OVÚR/Ka, o zastavení územního řízení, a toto usnesení bylo potvrzeno. Podáním ze dne 15. 10. 2015, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel (prostřednictvím svého právního zástupce) kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto vrátil žalobci část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000 Kč.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. října 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu