3 As 185/2015-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Milana Podhrázkého v právní věci žalobce A. H., proti žalovanému Nejvyššímu správnímu soudu, se sídlem Brno, Moravské náměstí 6, o žalobě proti usnesení žalovaného ze dne 8. 4. 2015, č. j. 6 As 26/2015-23, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2015, č. j. 29 A 102/2015-27,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) podal dne 31. 8. 2015 kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2015, č. j. 29 A 102/2015-27. Krajský soud napadeným usnesením odmítl stěžovatelovu žalobu proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2015, č. j. 6 As 26/2015-23 (Nejvyšší správní soud cit. usnesením odmítl kasační stížnost stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2015, č. j. 62 A 105/2014-32).

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek ani neprokázal splnění podmínky povinného zastoupení advokátem, Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 3. 9. 2015, č. j.-9 vyzval, aby tyto povinnosti splnil v náhradní lhůtě. Stěžovatel následně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud tyto návrhy zamítl usnesením z 24. 9. 2015, č. j.-29 a stěžovatele znovu vyzval, aby zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a prokázal splnění podmínky povinného zastoupení podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Usnesení Nejvyššího správního soudu z 24. 9. 2015, č. j.-29, bylo stěžovateli doručeno dne 30. 9. 2015. Stěžovatel ke dni vydání tohoto usnesení nesplnil ani jednu z vyzývaných povinností, na uvedené usnesení pouze dne 4. 10. 2015 reagoval přípisem, v němž namítl vadný procesní postup při rozhodnutí o jeho návrzích (zmatečnost, rozhodnutí vyloučeného soudce).

K těmto námitkám považuje Nejvyšší správní soud za vhodné připomenout alespoň tolik, že Nejvyšší správní soud je vlastním rozhodnutím vázán již okamžikem jeho vydání a rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům řízení. Dále podle § 53 odst. 3 s. ř. s. platí, že proti jeho rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné (o tom byl ostatně stěžovatel v citovaném usnesení již dostatečně poučen). O těchto námitkách proto Nejvyšší správní soud nemohl rozhodnout. Pro úplnost však dodává, že stěžovatel byl o složení senátu, který byl podle platného rozvrhu práce příslušný k projednání a rozhodnutí věci, písemně informován již v poučení z 3. 9.2015. Stěžovatel však neuplatnil žádnou námitku proti složení senátu a neuplatnil ani námitku podjatosti vůči některému ze soudců. O návrzích stěžovatele poté v souladu se zákonem upraveným procesním postupem rozhodl předseda příslušného (třetího) senátu; důvody rozhodnutí jsou vyloženy v citovaném usnesení.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ani v dodatečně určené lhůtě a o následcích nesplnění výzvy soudu byl poučen, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Nejvyšší správní soud podotýká, že u stěžovatele je naplněn i důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť odstranitelný nedostatek řízení-absence povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti-přes výzvu soudu nebyl odstraněn a pro tuto vadu nelze v řízení dále pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 8. října 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu