3 As 184/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobců: a) J. Č., b) H. M., proti žalovanému: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Praha 8, Pod sídlištěm 1800/9, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 10. 2014, č. j. V-61520/2014-101, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2015, č. j. 6 A 70/2015-14,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností bylo napadeno v záhlaví označené usnesení Městského soudu v Praze. Kasační stížnost byla podána prostřednictvím advokáta Mgr. Petra Bokoteje, se sídlem Praha 1, AK Na Poříčí 12, který však byl na základě plné moci založené v soudním spisu Městského soudu v Praze (č. l. 8) žalobci zmocněn pouze k jejich zastupování v řízení týkajícím se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 10. 2014, č. j. V-61520/2014-101.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci nebylo postaveno na jisto, zda byl advokát Mgr. Bokotej skutečně žalobci zmocněn k podání jejich kasační stížnosti. Nedoložení plné moci k zastupování žalobců v řízení o kasační stížnosti je přitom svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení. Nejvyšší správní soud proto advokáta Mgr. Bokoteje usnesením ze dne 5. 10. 2015, č. j.-9, vyzval, aby ve stanovené lhůtě předložil plnou moc, na základě které byl zmocněn k podání kasační stížnosti žalobců a k jejich zastupování v řízení o kasační stížnosti. Současně jej poučil o tom, že nebude-li nedostatek průkazu plné moci k zastupování žalobců odstraněn, bude kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta.

Toto usnesení bylo advokátovi Mgr. Bokotejovi doručeno dne 16. 10. 2015, ten však výzvu soudu nerespektoval a zůstal nečinný.

Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že nedostatek podmínek řízení se ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný žádný opravný prostředek (§ 53odst. 3 s. ř. s.)

V Brně dne 27. října 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu