č. j. 3 As 18/2004-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce Z. P., zastoupeného advokátem JUDr. Zdeňkem Hrabou se sídlem Kamlerova 795, Říčany, proti žalovanému Městského úřadu Semily, v řízení o přezkoumání rozhodnutí o přestupku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 51 Ca 9/2003, o kasační stížnosti Města Semily proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 6. 2003 č. j. 51 Ca 9/2003-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Město Semily podalo kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 6. 2003 č. j. 51 Ca 9/2003-28, kterým bylo rozhodnuto, že rozhodnutí Okresního úřadu Semily, referátu vnitřních věcí ze dne 3. 5. 2002 č. j. RVV/966/02-67/3, č. j. RVV/58/Pč/02 a rozhodnutí Komise pro projednávání přestupků Města Vysoké nad Jizerou ze dne 27. 2. 2002 č. j. Př 9/01-II se zrušují a správní řízení se zastavuje. Dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

V kasační stížnosti Město Semily uvedlo, že v roce 2002 byl v této věci jako žalovaný správně uveden Okresní úřad v Semilech. Po zániku okresních úřadů došlo na základě zákona č. 320/2002 Sb. k převodu některých kompetencí okresních úřadů na krajské úřady. S odkazem na § 69 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) Město Semily namítlo, že v rozporu s § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, je jako správní orgán, na který přešla působnost přezkoumávání rozhodnutí obecních úřadů, uváděn Městský úřad Semily namísto Krajského úřadu Libereckého kraje. Město Semily v tom spatřuje nezákonnost, která spočívá v nesprávném posouzení příslušnosti pasivně legitimovaného. Navrhuje zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci Krajskému soudu v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Kasační stížnost byla podána osobou zjevně neoprávněnou. Podle § 102 s. ř. s. může kasační stížnost podat účastník řízení, z něhož rozhodnutí krajského soudu vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení. Semily. Pouze tito účastníci řízení byli oprávněni podat kasační stížnost. Podle § 33 odst. 3 s. ř. s. má správní orgán-Městský úřad v Semilech ve správním soudnictví procesní způsobilost být účastníkem řízení a může v něm samostatně vystupovat. Městský úřad v Semilech není totožný s Městem Semily, jde o dva odlišné právní subjekty.

Kasační stížnost podaná Městem Semily byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou a proto ji Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. odmítl.

Pokud jde o náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. října 2004

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu