3 As 173/2015-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Podhrázkého v právní věci žalobce Czech Outdoor s. r. o., se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, zastoupeného JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Husova 5, proti žalovanému Magistrátu města Brna, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 6. 2015, č. j. 29 A 56/2015-120,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení, a to k rukám zástupkyně žalobce, JUDr. Vladimíry Glatzové, advokátky se sídlem Praha 1, Husova 5.

Odů v odn ěn í:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojil proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ) ze dne 9. 6. 2015, č. j. 29 A 56/2015-120, jímž krajský soud zamítl jeho žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného správního orgánu, spočívajícím ve výzvě žalovaného ze dne 12. 3. 2015, č. j. MMB/0102300/2015, sp. zn. 5400/OD/MMB/0297123/2014, k odstranění reklamního zařízení umístěného na pozemku parc. č. 2801/5, v katastrálním území Žabovřesky [610470] a v zakrytí, odstranění a likvidaci tohoto reklamního zařízení. Podáním ze dne 30. 9. 2015, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel (prostřednictvím své právní zástupkyně) kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto vrátil žalobci část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000 Kč.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. října 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu