3 As 168/2015-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Brno, Moravské náměstí 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 7. 2015, č. j. 30 A 83/2015-26,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Krajský soud v Českých Budějovicích postoupil k Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 8. 2015 podání žalobce (dále též stěžovatele ) ze dne 3. 8. 2015, označené sice jako žaloba proti několika usnesením Krajského soudu v Brně, a to včetně usnesení uvedenému v záhlaví tohoto usnesení, podle obsahu se však může jednat toliko o kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 6. 2015, č. j. 30 A 72/2015-26, neboť jiný prostředek nesouhlasu v dané věci stěžovatel podle zákona užít nemohl.

Napadeným usnesením totiž krajský soud odmítl stěžovatelovu žalobu proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2015, č. j. 6 As 54/2015-20 (jímž Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2015, č. j. 62 A 125/2014-25). Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, vyzval jej Nejvyšší správní soud ke splnění této zákonné povinnosti usnesením ze dne 19. 8. 2015, č. j.-20.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2015, č. j.-19, bylo stěžovateli doručeno dne 3. 9. 2015. Stěžovatel ani poté svou poplatkovou povinnost nesplnil, přestože o ní byl informován, jak vyplývá rovněž z jeho přípisu ze dne 31. 8. 2015. Vzhledem k tomu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ani v dodatečně určené lhůtě a o následcích nesplnění výzvy soudu byl poučen, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí stanované lhůty řízení o kasační stížnosti zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení ne ní opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 17. září 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu