3 As 167/2015-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Brno, Rooseveltova 16, o žalobě proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 3. 2015, č. j. 31 A 16/2015-22, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 6. 2015, č. j. 30 A 72/2015-26,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Českých Budějovicích postoupil k Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 8. 2015 podání žalobce (dále též stěžovatele ) ze dne 3. 8. 2015, které je označené jako žaloba, podle obsahu se však jedná o kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 6. 2015, č. j. 30 A 72/2015-26. Napadeným usnesením krajský soud odmítl stěžovatelovu žalobu proti jinému usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 3. 2015, č. j. 31 A 16/2015-22 (cit. usnesením Krajský soud v Brně odmítl žalobu stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2014, č. j. 62 A 130/2014-26).

Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek ani neprokázal splnění podmínky povinného zastoupení advokátem, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 8. 2015, č. j.-17, aby tyto nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 8. 2015, č. j.-17, bylo stěžovateli doručeno dne 12. 8. 2015; ke dni vydání tohoto usnesení však stěžovatel nesplnil ani jednu z výzev.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ani v dodatečně určené lhůtě a o následcích nesplnění výzvy soudu byl poučen, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení o kasační stížnosti zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Nejvyšší správní soud podotýká, že u stěžovatele je naplněn i důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť odstranitelný nedostatek řízení-absence povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti-přes výzvu soudu nebyl odstraněn a pro tuto vadu nelze v řízení dále pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. září 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu