3 As 165/2017-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického, Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: ORANGE CITY s. r. o., se sídlem Praha 5, Kmochova 1069/10, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Praha 4, Budějovická 1387/7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2017, č. j. 6 Af 1/2017-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále stěžovatel ) napadl kasační stížností usnesení Městského soudu v Praze (dále městský soud ) ze dne 22. 5. 2017, č. j. 6 Af 1/2017-23, kterým byla stěžovatelova žaloba proti žalovanému odmítnuta; o náhradě nákladů řízení rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu a zároveň bylo rozhodnuto o vrácení soudního poplatku z podané žaloby stěžovateli.

[2] Kasační stížnost podal v zastoupení stěžovatele advokát Mgr. Petr Bokotej. Plná moc ze dne 6. 12. 2016, udělená žalobcem k zastupování tomuto advokátovi v řízení před Městským soudem v Praze však zmocňuje uvedeného advokáta pouze k zastupování v řízení o správní žalobě, nikoliv také k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto vyzval Mgr. Bokoteje přípisem ze dne 9. 6. 2017, č. j.-6, aby ve lhůtě deseti dnů doložil plnou moc opravňující jej k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti. Jelikož ani přes uvedenou výzvu soudu nebyla taková plná moc předložena, vyzval Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 7. 2017, č. j.-8 přímo žalobce k doložení plné moci, tedy ke splnění podmínky povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti a k zaplacení soudního poplatku z podané kasační stížnosti.

[3] Žalobce následně dne 18. 7. 2017 zaplatil soudní poplatek. Na výzvu soudu v citovaném usnesení, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, však žalobce nijak nereagoval. Přitom lhůta stanovená ke splnění uvedené povinnosti uplynula již 21. 7. 2017 a žalobce byl v uvedeném usnesení poučen o následcích marného uplynutí lhůty ke splnění uvedené podmínky.

[4] Povinné zastoupení stěžovatele advokátem je jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti. Podle § 105 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[5] Nejvyšší správní soud proto, s ohledem na shora uvedené, kasační stížnost žalobce odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle něhož soud odmítne návrh (v tomto případě kasační stížnost), pokud nejsou splněny podmínky řízení a tento (odstranitelný) nedostatek podmínek řízení nebyl přes výzvu soudu odstraněn a v řízení proto nelze pokračovat.

[6] O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. (v kontextu s § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

[7] Podle záznamu o složení ze dne 18. 7. 2017 žalobce zaplatil soudní poplatek ve výši 5 000 Kč za kasační stížnost. Z ust. § 10 odst. 3, věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vyplývá, že byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek . Nejvyšší správní soud proto rozhodl výrokem III. tohoto usnesení o vrácení soudního poplatku za kasační stížnost v plné výši. K vrácení zaplaceného soudního poplatku dojde v souladu s § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

[8] K řádnému vrácení soudního poplatku je nutné znát číslo účtu, na který má být soudní poplatek vrácen, respektive je třeba vědět, jakým způsobem lze tento poplatek vrátit. Je tedy třeba, aby žalobce tyto údaje specifikoval Nejvyššímu správnímu soudu, a to včetně čísla účtu, na nějž má být soudní poplatek případně vrácen.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. července 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu