3 As 136/2015-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: Ing. J. H., zastoupeného JUDr. Radkem Hudečkem, advokátem se sídlem Ostrava, Poděbradova 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2015, č. j. 11 A 74/2015-18,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného. Tento nezákonný zásah měl dle žalobce spočívat v úkonu Policie ČR, Útvaru odhalování korupce finanční kriminality, Expozitura Ostrava, ze dne 27. 4. 2015, č. j. OKFK-2050/3070/TČ-2012-252501, a to předvolání žalobce k provedení identifikačních údajů podle § 65 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 28. 7. 2015 vzal žalobce svoji kasační stížnost zpět a navrhl zastavení řízení.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že žalobce vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

P o u č e n í :Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 5. srpna 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu