3 As 135/2015-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: M. K., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2014, č. j. KUOK 24739/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 21. 5. 2015, č. j. 72 A 18/2014-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 23. 6. 2015 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ), směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci (dále krajský soud ) ze dne 21. 5. 2015, č. j. 72 A 18/2014-28.

Při předběžném prostudování věci zdejší soud zjistil, že stěžovatel napadl oba výroky rozsudku krajského soudu, kasační stížnost ovšem neobsahuje žádný z kasačních důvodů dle ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ). Stěžovatel nicméně uvedl, že kasační stížnost doplní na výzvu soudu a ve stanovené lhůtě.

Usnesením ze dne 3. 8. 2015, doručeným do datové schránky stěžovatelova zástupce dne 5. 8. 2015, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti o kasační důvody a jejich bližší skutkovou i právní konkretizaci. V souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. mu k doplnění stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení předmětného usnesení. Zároveň byl stěžovatel poučen, že pokud ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplní a v řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší správní soud jí dle § 37 odst. 5, ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne. Stěžovatel však do dnešního dne kasační stížnost nedoplnil a nepožádal ani o prodloužení stanovené lhůty, která dnem 7. 9. 2015 uplynula.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil, přičemž kasační stížnost neobsahovala žádné kasační důvody-tedy specifické náležitosti dle § 106 odst. 1 s. ř. s., nelze pro tento nedostatek v řízení pokračovat. Pro úplnost je vhodné poznamenat, že Nejvyšší správní soud nemůže akceptovat doplnění, které by obdržel až po uplynutí lhůty stanovené podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Takový závěr vyplývá jak z judikatury zdejšího soudu (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2012, č. j. 5 As 11/2011-187), tak z judikatury Ústavního soudu. Ten se danou problematikou zabýval např. v nálezu ze dne 10. 8. 2006, sp. zn. I. ÚS 138/06. Uvedl v něm, že Ústavní soud opětovně zdůrazňuje, že tak závažné procesní oprávnění, jakým je možnost stěžovatele rozšířit kasační stížnosti na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody nelze činit závislou na právně nejisté a nepředvídatelné skutečnosti, zda soud vyzve stěžovatele k doplnění náležitostí kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 3 s. ř. s. či nikoli. To nic nemění na skutečnosti, že pokud je stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti postupem dle § 106 odst. 3 s. ř. s., může rozšířit kasační stížnosti na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody jen ve lhůtě jednoho měsíce v tomto ustanovení zakotvené, pokud nebyla na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů soudem prodloužena. .

S ohledem na shora uvedené tak Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč stěžovateli, a to na základě ustanovení § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu