3 As 123/2015-16

U SN E SE NÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce J. D., proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 4. 2015, č. j. 18 A 32/2014-38,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odů v odn ěn í:

Žalobce napadl včasnou kasační stížností ze dne 31. 5. 2015 shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále krajský soud ) a navrhl tento rozsudek zrušit a věc vrátit krajskému soudu k dalšímu řízení. Současně navrhl kasační stížnosti přiznat odkladný účinek. Zároveň s uvedenými podáními nezaplatil odpovídající soudní poplatky.

Usnesením ze dne 12. 6. 2015, č. j.-7, proto vyzval Nejvyšší správní soud žalobce k zaplacení soudních poplatků za kasační stížnost i za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a zároveň také k tomu, aby ve stanovené lhůtě předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Tímto usnesením byl žalobce poučen o důsledcích marného uplynutí lhůt ke splnění uvedených povinností. Žalobce byl také poučen, že může žádat (a za jakých podmínek) o ustanovení zástupce, jemuž náklady zastupování žalobce uhradí stát. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 16. 6. 2015 [§ 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále s. ř. s. ), § 50 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu], lhůta ke splnění uložených povinností uplynula dnem 23. 6. 2015.

Žalobce uložené povinnosti ve stanovené lhůtě nesplnil (nesplnil je ostatně dosud), dne 22. 6. 2015 pouze požádal o osvobození od soudních poplatků. Poukázal na své nízké příjmy, výdělkové a majetkové poměry nijak neprokazoval a plnou moc jím ustanoveného advokáta nepředložil.

Nejvyšší správní soud zjistil ze spisu krajského soudu, že usnesením ze dne 8. 9. 12014, č. j. 18 A 32/2014-21, přiznal krajský soud žalobci osvobození od soudních poplatků a žalobě přiznal odkladný účinek.

Zatímco o poplatkové povinnosti by za dané situace Nejvyšší správní soud rozhodoval jen v případě, že by bylo namístě přiznané osvobození odejmout, povinnost podle § 105 odst. 2 s. ř. s. (povinné právní zastoupení) musí být splněna v každém případě, a to buď zastoupením žalobce jím zvoleným zástupcem, nebo zástupcem, který by byl žalobci ustanoven soudem. Ve druhém případě ovšem záleží na žalobci, zda o ustanovení zástupce požádá (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). O tom byl žalobce usnesením ze dne 12. 6. 2015, č. j.-7, poučen, avšak uvedenou možnost nezvolil a plnou moc jím zvoleného zástupce nepředložil.

Žalobce tedy nesplnil jednu z podmínek řízení, přestože byl o důsledcích s tím spojených srozumitelně poučen. Nejvyššímu správnímu soudu v takovém případě nezbývá nic jiného, než kasační stížnost bez dalšího odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravené prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu