3 As 12/2009-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petr Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: A. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí zamítajícímu žádost o povolení k trvalému pobytu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2008, č. j. 6 Ca 181/2008-37,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného usnesení, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 17. 3. 2008, č. j. MV-8570/VS-2008, pro opožděnost. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl rozklad stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 21. 12. 2007, č. j. OAM-150-18/TP-2007, jímž byla podle § 75 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/199 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky zamítnuta žádost jmenovaného o povolení k trvalému pobytu.

Stěžovatel současně požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel podal kasační stížnost aniž byl zastoupen advokátem, avšak současně požádal soud o jeho ustanovení. Městský soud v Praze proto přípisem ze dne 5. 3. 2009 vyzval stěžovatele k prokázání jeho osobních a majetkových poměrů vyplněním připojeného formuláře ( Potvrzení o osobních a majetkových poměrech ), a to ve lhůtě do 15 dnů od doručení. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 7. 3. 2009, avšak stěžovatel na ni nijak nereagoval. Městský soud v Praze poté usnesením ze dne 14. 4. 2009, č. j. 6 Ca 181/2008-51, rozhodl tak, že se žádost stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti zamítá. Toto usnesení bylo stěžovateli podle údajů na doručence ve spisu doručeno dne 16. 4. 2009. Na toto usnesení, obsahující poučení o možnosti podat kasační stížnost, stěžovatel opět nereagoval. Návazně Městský soud v Praze usnesením ze dne 8. 6. 2009,

č. j. 6 Ca 181/2008-54 stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v tomto řízení. Současně jej poučil, že nevyhovění této výzvě soudu ve stanovené lhůtě by znamenalo nesplnění podmínky řízení, pro které nelze v řízení pokračovat, a v takovém případě soud návrh odmítne. Tato výzva byla stěžovateli podle údajů na doručence ve spisu doručena oproti jeho podpisu dne 13. 6. 2009, avšak ani na tuto výzvu stěžovatel nijak nereagoval.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze řízení o kasační stížnosti vést, je, jak bylo již výše uvedeno s odkazem na § 105 odst. 2 s. ř. s., povinné zastoupení stěžovatele advokátem, a tento nedostatek nebyl v průběhu poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud již nemohl zabývat ani návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2009

JUDr. Petr Průcha předseda senátu