3 As 117/2015-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Brno, Rooseveltova 16, proti usnesení žalovaného ze dne 10. 3. 2015, č. j. 29A 29/2015-24, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 5. 2015, č. j. 29 A 70/2015-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Podanou kasační stížností napadá žalobce (dále stěžovatel ) usnesení Krajského soudu v Brně (dále krajský soud ) ze dne 12. 5. 2015, č. j. 29 A 70/2015-28, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení téhož soudu ze dne 10. 3. 2015, č. j. 29 A 29/2015-24. Krajský soud posoudil žalobu stěžovatele jako nepřípustnou ve smyslu § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále s. ř. s. ), když dospěl k závěru, že žalobou podle ustanovení § 65 s. ř. s. nelze brojit proti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví. Proti takovému rozhodnutí totiž připouští s. ř. s. jako opravný prostředek pouze kasační stížnost a za určitých podmínek návrh na obnovu řízení.

Stěžovatel byl usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2015, č. j. 3 As 117/ 2015-26, vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k předložení plné moci udělené advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Na uvedenou výzvu reagoval stěžovatelem návrhem na osvobození od soudních poplatků a žádostí o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Oba návrhy stěžovatele Nevyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 3. 7. 2015, č. j.-43, když shledal stěžovatelovu kasační stížnost návrhem zjevně neúspěšným, a současně citovaným usnesením vyzval stěžovatele opětovně k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Ke splnění obou povinností byla stěžovateli citovaným usnesením stanovena lhůta jednoho týdne od doručení usnesení. Stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a místo toho reagoval podáním ze dne 15. 7. 2015, ve kterém namítal zmatečnost usnesení ze dne 3. 7. 2015, č. j.-43, a vyslovil svůj nesouhlas s rozhodováním bez nařízení jednání.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že proti usnesení ze dne 3. 7. 2015, č. j. 3 As 117/ 2015-43, nejsou přípustné opravné prostředky. O tom byl stěžovatel v uvedeném usnesení řádně poučen. Stěžovatelovy námitky týkající se zmatečnosti citovaného usnesení jsou bezpředmětné také z hlediska jednoduché a srozumitelné formulace uložené povinnosti a odůvodnění usnesení. Ke stěžovatelem vyjádřenému požadavku na nařízení jednání v projednávané věci Nejvyšší správní soud odkazuje na § 109 odst. 2 s. ř. s., podle něhož rozhoduje o kasační stížnosti zpravidla bez jednání. Jednání Nejvyšší správní soud nařídí pouze, považuje-li to za vhodné nebo provádí-li dokazování. V projednávané věci zdejší soud žádné dokazování neprováděl, vycházel pouze z obsahu spisu. Nejsou dány ani důvody, pro které by bylo třeba nařídit jednání z důvodů vhodnosti, neboť ve věci byly doposud prováděny standardní procesní úkony, které jsou plně zachyceny v soudním spisu, a při provádění těchto úkonů ani nemohly vzniknout žádné pochybnosti, které by bylo třeba vyjasnit při jednání.

Usnesení ze dne 3. 7. 2015, č. j.-43, bylo stěžovateli prokazatelně doručeno 8. 7. 2015. Dodatečná lhůta jednoho týdne stanovená k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 15. 7. 2015.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ani v dodatečně určené lhůtě a o následcích nesplnění výzvy soudu ke splnění poplatkové povinnosti byl poučen, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) s. ř. s. Nejvyšší správní soud podotýká, že u stěžovatele je naplněn i důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nedostatek jedné podmínky řízení, totiž povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti, nebyl přes výzvu soudu odstraněn a pro tuto vadu nelze v řízení dále pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. července 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu