3 As 114/2015-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: D. S., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 4. 2014, č. j. MSK 60287/2014, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 4. 2015, č. j. 18 A 25/2014-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, který bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacen na účet zástupce žalobce č. 2108555672/2700 do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce dne 26. 5. 2015 podal kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba ve věci přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud zjistil, že předmětná kasační stížnost nesplňuje veškeré náležitosti podle § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť neobsahuje žádné konkrétní důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto žalobce usnesením ze dne 8. 6. 2015, č. j.-25, vyzval k doplnění kasační stížnosti tak, aby bylo zřejmé, v čem spatřuje nezákonnost napadeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Zároveň jej poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude tato odmítnuta. Výzva byla žalobci doručena dne 10. 6. 2015, ten však zůstal nečinný a ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je podání nemá, musí být podle odstavce 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě podání žalobce zákonné náležitosti neobsahovalo, soud ho k odstranění nedostatků vyzval a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu. Žalobce však ve stanovené lhůtě vady neodstranil. Chybějící náležitosti (kasační důvody) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud důvody kasační stížnosti vázán. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Nejvyšší správní soud zjistil, že dne 2. 6. 2015 byla na bankovní účet Nejvyššího správního soudu připsána částka 5.000 Kč zaplacená žalobcem jako soudní poplatek za podání kasační stížnosti.

Podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně vrátí soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku) vzniklý podle § 6a odst. 3, bylo-li řízení zastaveno jen zčásti. Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.

Nejvyšší správní soud proto podle § 10 odst. 3 věty třetí zákona o soudních poplatcích rozhodl, že se žalobci vrací zaplacený soudní poplatek. A to na účet zástupce žalobce, uvedený v podání ze dne 29. 5. 2015. Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích bude poplatek vrácen ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 24. července 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu