3 As 113/2015-15

U SN E SE NÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: D. H., zastoupen Mgr. Martou Ptáčkovou, advokátkou se sídlem Moravské náměstí 15, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 2. 2015, č. j. JMK 12486/2015, sp. zn. S-JMK 12486/2015/ODOS/Ša, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 5. 2015, č. j. 41 A 15/2015-15,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odů v odn ěn í:

Shora označeným usnesením Krajského soudu v Brně (dále krajský soud ) bylo zastaveno řízení o žalobě žalobce (dále stěžovatel ) pro nezaplacení soudního poplatku. Toto usnesení napadl stěžovatel kasační stížností, v níž uvedl, že soudní poplatek zaplatil krajskému soudu v den, kdy usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci. Krajský soud následně usnesením ze dne 12. 6. 2015, č. j. 41 A 15/2015-21, ve smyslu ustanovení § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zrušil své předchozí usnesení o zastavení řízení s odůvodněním, že stěžovatel soudní poplatek uhradil v den nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení. Toto usnesení krajského soudu nabylo právní moci dne 23. 6. 2015.

Z výše uvedeného vyplývá, že původní rozhodnutí krajského soudu o zastavení řízení, které mělo být přezkoumáno v řízení o kasační stížnosti, bylo zrušeno. Tím odpadl předmět řízení o kasační stížnosti.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále s. ř. s. ) soud odmítne návrh, pokud nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný. Za použití § 120 s. ř. s. se uvedené ustanovení uplatní také v řízení o kasační stížnosti.

Jelikož v projednávané věci odpadl předmět řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. července 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu