3 As 112/2015-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Ing. P. R., proti žalovanému: Energetický regulační úřad, se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 5, o přezkoumání rozhodnutí předsedkyně žalovaného ze dne 29. 12. 2014, č. j. 04163-26/2014-ERU, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze z 29. 4. 2015, č. j. 48 A 24/2015-11,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) napadl kasační stížností usnesení Krajského soudu v Praze z 29. 4. 2015, č. j. 48 A 24/2015-11, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí předsedkyně žalovaného ze dne 29. 12. 2014, č. j. 04163-26/2014-ERU. Stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud usnesením z 24. 6. 2015, č. j.-18, obě žádosti zamítl a vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě dvou týdnů zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost (srov. § 4 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích), a aby doložil povinné zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti (srov. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále též jen s. ř. s. ).

Usnesení Nejvyššího správního soudu z 24. 6. 2015, č. j.-18, bylo stěžovateli doručeno 29. 6. 2015. Stěžovatel na výzvu ke dni vydání tohoto usnesení nereagoval a poplatek nezaplatil

Předtím než se může meritorně zabývat kasační stížností, zkoumá Nejvyšší správní soud vždy procesní podmínky řízení. K zaplacení soudního poplatku za podanou kasační stížnost i k odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval a ke splnění mu stanovil i dodatečnou lhůtu.

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nebyl zaplacen ani po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty, Nejvyšší správní soud řízení zastavil (srov. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.); o tomto následku byl stěžovatel ostatně vyrozuměn již v usnesení z 24. 6. 2015, č. j.-18.

Nejvyšší správní soud dodává, že u stěžovatele byl naplněn i důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 písm. a) s. ř. s., neboť odstranitelný nedostatek podmínek řízení spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn, a nebylo proto možno v řízení pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 24. července 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu