č. j. 3 As 1/2006-96

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: E., s. r. o., zastoupeného advokátem JUDr. Petrem Raschelem, se sídlem Čajkovského 4, Praha 3, proti žalovanému:Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, zastoupeného advokátem JUDr. Petrem Balcarem, se sídlem Štěpánská 20, Praha 1, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2005, č. j. 9 Ca 126/2005-55,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 30. 5. 2005 odmítl Městský soud v Praze žalobu proti rozhodnutí (usnesení) Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29. 4. 2004, č. 17/55. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 12. 7. 2005.

Proti tomuto usnesení sepsal žalobce dne 27. 7. 2005 kasační stížnost, v níž uváděl důvody, jež by se daly podřadit pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Navrhl proto, aby citované usnesení Městského soudu v Praze bylo zrušeno a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Kasační stížnost podal téhož dne k poštovní přepravě.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

V daném případě je nesporné, že napadené usnesení Městského soudu v Praze bylo žalobci doručeno v úterý dne 12. 7. 2005. Posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti tak ve smyslu výše citovaného ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 40 odst. 2 s. ř. s. bylo úterý 26. 7. 2005. Zákonná lhůta uplynula žalobci marně, kasační stížnost podaná dne 27. 7. 2006 je opožděná. Nejvyšší správní soud ji proto podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.).

Po uče ní : Proti tomuto usnesení n e j so u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu