3 Aps 6/2012-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Ústavní soud, se sídlem Joštova 8, Brno, v řízení na ochranu proti nezákonnému zásahu žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 4. 2012, č. j. 30 A 17/2012-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 4. 6. 2012 kasační stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 4. 2012, č. j. 30 A 17/2012-19, jímž bylo zastaveno řízení o jeho žalobě na ochranu proti nezákonnému zásahu. Žalobce nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, požádal o ustanovení advokáta soudem. Usnesením ze dne 8. 8. 2012, č. j. 3 Aps 6/2012-12, Nejvyšší správní soud jeho žádost zamítl s tím, že žalobce nesplnil svou procesní povinnost doložit soudu, že nemá dostatečné prostředky na úhradu právního zastoupení pro řízení o kasační stížnosti. Soud tímto usnesením žalobce dále vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti. Současně jej poučil, že pokud nebude nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude jeho kasační stížnost odmítnuta v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 9. 8. 2012.

Ve svém podání ze dne 13. 8. 2012 žalobce požádal o prodloužení lhůty stanovené usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2012, č. j.-12, pro předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti. Uvedl, že nemá prostředky pro úhradu služby advokáta, žádost o určení advokáta a komunikace s určeným advokátem vyžaduje čas.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když je v řízení o kasační stížnosti toto zastoupení povinné. Nejvyšší správní soud jej vyzval k odstranění vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě, žalobce ale výzvu soudu nerespektoval, do dnešního dne plnou moc udělenou advokátovi nepředložil. Co se týče žádosti žalobce ze dne 13. 8. 2012 o prodloužení lhůty pro předložení plné moci udělené advokátovi, Nejvyšší správní soud konstatoval, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí uplynula doba více než dvojnásobku stanovené lhůty. Žádostí žalobce se již proto dále nezabýval.

Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky řízení, se již Nejvyšší správní soud z důvodu procesní ekonomie nezabýval povinností žalobce platit soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, neboť v důsledku odmítnutí kasační stížnosti by zaplacený poplatek musel být žalobci vrácen v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 4. října 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu