č. j. 3 Aps 4/2006-79

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce J. K. ml., zastoupeného Mgr. Petrem Musilem, advokátem se sídlem Velká Hradební 2, Ústí nad Labem, proti žalovanému Zastupitelstvu města Roudnice nad Labe m, se sídlem Karlovo nám. 21, Roudnice nad Labem, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 6. 2006, č. j. 15 Ca 105/2005-55,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 21. 6. 2006 odmítl Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, již se žalobce domáhal, aby mu žalovaný nebránil ve výkonu jeho práva zakotveného v ust. § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. a umožnil mu navrhovat na zasedáních žalovaného k projednání vlastní záležitosti samostatné působnosti města Roudnice nad Labem. Toto usnesení bylo zástupci žalobce doručeno dne 14. 7. 2006.

Kasační stížnost proti tomuto usnesení podal žalobce dne 31. 7. 2006. Kasační stížnost byla podána z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Závěrem žalobce navrhl, aby napadené usnesení bylo podle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušeno.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do 2 týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla žalobcem podána opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, bylo napadené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem doručeno zástupci žalobce dne 14. 7. 2006, posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti tak byl den 28. 7. 2006. Kasační stížnost podaná elektronickou poštou dne 31. 7. 2006 tedy byla podána opožděně. Nejvyšší správní soud ji proto podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. ledna 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu