3 Aps 2/2009-79

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 2. 2009 č. j. 10 Ca 28/2008-65,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 2. 2009 č.j. 10 Ca 28/2008-65 s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 2. 2009 č. j. 10 Ca 28/2008-65, jímž bylo rozhodnuto o zastavení řízení a o náhradě nákladů řízení. Z odůvodnění napadeného usnesení vyplývá, že žalobce podal proti žalovanému žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Požádal současně o osvobození od soudních poplatků. Krajský soud usnesením ze dne 6. 3. 2008 č. j. 10 Ca 29/2008-12 tuto žádost zamítl a vyzval žalobce k úhradě soudního poplatku. Kasační stížnost žalobce proti tomuto usnesení Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 4. 9. 2008 č. j. 3 Aps 3/2008-29. Dne 17. 9. 2008 krajský soud žalobce znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku. Na to žalobce reagoval novou žádostí o osvobození od soudních poplatků, kterou podal dne 6. 10. 2008. Krajský soud usnesením ze dne 20. 10. 2008 č. j. 10 Ca 28/2008-43 tuto žádost zamítl. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobce rozsudkem ze dne 15. 1. 2009 č. j. 3 Aps 7/2008-56. Dne 4. 2. 2009 podal stěžovatel opětovně, již třetí v pořadí, žádost o osvobození od soudních poplatků. Krajský soud poukázal na § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož žalobci vznikla současně s podáním žaloby poplatková povinnost. Soudní poplatek činí 1000 Kč. Žalobce poplatkovou povinnost nesplnil i přes zamítavé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a soudní poplatek neuhradil. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Krajský soud dovodil, že lhůta určená k zaplacení soudního poplatku marně uplynula a žalobce byl na následky nezaplacení soudního poplatku upozorněn; proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

V podání, které Nejvyšší správní soud podle obsahu posoudil jako kasační stížnost, žalobce poukazuje na podle jeho názoru nesprávný postup Nejvyššího správního soudu při předchozím rozhodování o kasační stížnosti. Namítá rovněž, že krajský soud nedbal na jeho další žádost o osvobození od soudního poplatku, kterou podal po vydání napadeného usnesení krajského soudu. Podle jeho názoru krajský soud nedbá nálezu Ústavního soudu. Konečně namítá, že krajský soud mu nepřikázal uhradit soudní poplatek.

Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

V projednávané věci lze kasační stížnost podat pouze z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o zastavení řízení [§ 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní-dále jen s. ř. s. ].

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto: Kasační stížnost je důvodná pokud jde o námitku, že krajský soud žalobce nevyzval znovu (po svém rozhodnutí ze dne 20. 10. 2008 č. j. 10 Ca 28/2008-43 a po rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 1. 2009 č. j. 3 Aps 7/2008-56) k zaplacení soudního poplatku a bez dalšího rozhodl o zastavení řízení pro jeho nezaplacení. Nejvyšší správní soud zastává názor, že i když žalobce byl již dvakrát k zaplacení soudního poplatku vyzván, je třeba ho vyzvat k jeho zaplacení potřetí. Je tomu tak proto, že po skončení řízení, jehož předmětem bylo posouzení podmínek pro osvobození od soudního poplatku, musí mít účastník jasně stanovenou, byť i třeba krátkou, lhůtu ke splnění své procesní povinnosti. Jak bylo již uvedeno výše, podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Krajský soud tak postupoval v rozporu s uvedeným ustanovením, když nedal žalobci možnost, aby v jím určené lhůtě soudní poplatek zaplatil. Napadené usnesení je z tohoto důvodu zatíženo vadou dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.

Nejvyšší správní soud napadené usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V dalším řízení krajský soud žalobce vyzve k zaplacení soudního poplatku ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Krajský soud rovněž posoudí další žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků, která mu byla doručena dne 4. 2. 2009, tedy téhož dne, kdy vydal usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Tuto další žádost žalobce krajský soud posoudí z toho hlediska, zda obsahuje nějaké nové skutečnosti dosud stěžovatelem neuváděné a jen v tomto případně vydá o žádosti samostatné rozhodnutí. V novém rozhodnutí rozhodne krajský soud o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu