č. j. 3 Ans 5/2005-79

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce T.M. C. R., a.s., proti žalovanému Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, o žalobě proti nečinnosti předsedy Českého telekomunikačního úřadu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Ca 277/2003, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2005, č. j. 7 Ca 277/2003-36,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2005, č. j. 7 Ca 277/2003-36, byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal toho, aby bylo předsedovi Českého telekomunikačního úřadu uloženo rozhodnout do třiceti dnů od právní moci rozsudku soudu o odvolání žalobce ze dne 21. 11. 2002 směřujícímu proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 4. 11. 2002, čj. 26292/02-613.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím faxu dne 12. 12. 2005, téhož dne podaným k poštovní přepravě a doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 14. 12. 2005 vzal stěžovatel kasační stížnost v uvedené věci v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět do doby, než o ní soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

O návrhu na vrácení zaplaceného soudního poplatku je příslušný rozhodnout Městský soud v Praze, neboť příslušnost k rozhodnutí v této věci je podle § 3 odst. 4 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dána tak, že ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 21. prosince 2005

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu