3 Afs 4/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: BVK TRADING, s.r.o.-v likvidaci, se sídlem Kroměříž, Milíčovo nám. 521, zast. Mgr. Tomášem Opatrným, advokátem se sídlem Kroměříž, Jánská 25, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 12. 2012 č. j. 19496/12-1200-706481 a č. j. 19497/12-1200-706481, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2014, č. j. 31 Af 16/2013-101,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) včasnou kasační stížností napadl v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2014, č. j. 31 Af 16/2013-101, kterým byla zamítnuta žaloba ze dne 18. 2. 2013 proti rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 12. 2012 č. j. 19496/12-1200-706481 a č. j. 19497/12-1200-706481.

Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením z 8. 1. 2015, č. j.-4, k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Nejvyšší správní soud současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení s uvedeným poučením bylo žalobci doručeno dne 12. 1. 2015. Žalobce ke dni vydání tohoto usnesení soudní poplatek nezaplatil.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ani v dodatečně určené lhůtě a o následcích nesplnění výzvy soudu byl poučen, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně 18. března 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu