3 Afs 217/2015-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce EVOLUTION GROUP CZ s. r. o., se sídlem Praha 1, Maltézské náměstí 537/4, zastoupeného Mgr. Petrem Švadlenou, advokátem se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalovanému Celnímu úřadu pro Liberecký kraj, se sídlem Liberec 6, České mládeže 1122, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 25. 9. 2015, č. j. 59 A 63/2015-50,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení, a to k rukám zástupce žalobce, Mgr. Petra Švadleny, advokáta se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojil proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci (dále jen krajský soud ) ze dne 25. 9. 2015, č. j. 59 A 63/2015-50, jímž krajský soud zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí ředitele Celního úřadu pro Liberecký kraj ze dne 14. 7. 2015, č. j. 36791-4/2015-560000-61, neboť stěžovatel neuhradil soudní poplatek. Podáním ze dne 20. 10. 2015, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel (prostřednictvím svého právního zástupce) kasační stížnost zpět, neboť krajský soud napadené usnesení zrušil svým usnesením ze dne 6. 10. 2015, č. j. 59 A 63/2015-69.

Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto vrátil žalobci část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000 Kč.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu