3 Afs 2/2015-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: Kontakt L&P s. r. o., se sídlem Černošice, Dr. Jánského 953, zastoupené JUDr. Petrem Andrisem, advokátem se sídlem Praha 4, Zelinářská 10/530, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 427/31, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 8. 2014, č. j. 20145/14/5000-14201-706012, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2014, č. j. 45 Af 65/2014-31,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 31. 12. 2014 napadla žalobkyně (dále stěžovatelka ) usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2014, č. j. 45 Af 65/2014-31, jímž bylo pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 8. 2014, č. j. 20145/14/5000-14201-706012.

Stěžovatelka současně s podáním kasační stížnosti nezaplatila soudní poplatek, proto ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 14. 1. 2015, č. j.-10 vyzval, aby tuto povinnost splnila v náhradní lhůtě jednoho týdne a poučil ji o následcích nesplnění této výzvy. Na uvedené usnesení reagovala stěžovatelka žádostí o osvobození od soudních poplatků, kterou Nejvyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 13. 2. 2015 a současně s tím stěžovatelce stanovil dodatečnou lhůtu jednoho týdne, v níž musel být soudní poplatek zaplacen. Posledně zmiňované usnesení bylo doručeno do datové schránky zástupce stěžovatelky dne 17. 2. 2015. Do dnešního dne však soudní poplatek zaplacen nebyl, přestože dodatečná lhůta k jeho zaplacení uplynula již dnem 24. 2. 2015.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Žalobkyně byla řádně vyzvána k zaplacení soudního poplatku a poučena o následcích, které nastoupí v případě, že jej nezaplatí. Navzdory tomu nebyl soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. března 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu