3 Afs 16/2015-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 9. 2013, č. j. 22992/13/5000-14402-809436, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 18. 12. 2014, č. j. 59 Af 17/2014-66,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včasnou kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 9. 2013, č. j. 22992/13/5000-14402-809436, ve věci dodatečných daňových přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013. Ve své kasační stížnosti žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 28. 7. 2015, č. j.-22, Nejvyšší správní soud jeho žádost zamítl, neboť žalobce neposkytl soudu navzdory řádné výzvě informace o svých majetkových poměrech. Nejvyšší správní soud uvedeným usnesením žalobce dále vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a za návrh na přiznání odkladného účinku ve výši 1.000 Kč. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 10. 8. 2015 v souladu s § 49 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Žalobce soudní poplatek neuhradil, ve svém podání ze dne 17. 8. 2015 opětovně požádal o osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší správní soud se nejprve zaměřil na obsah podání žalobce ze dne 17. 8. 2015. Soud připomíná, že o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků bylo pravomocně rozhodnuto usnesením ze dne 28. 7. 2015, č. j.-22, a tímto rozhodnutím je soud vázán. V podání ze dne 17. 8. 2015 neuvedl žalobce žádné nové skutečnosti, které by mohly uvedené závěry zvrátit. Nejvyšší správní soud již proto o nové žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků znovu nerozhodoval.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.)

V Brně dne 19. srpna 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu