3 Afs 158/2015-46

U SN E SE NÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně SOLARPARK delta a. s., se sídlem Brno, Údolní 567/33, zastoupené JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem se sídlem Brno, Lidická 57, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 7. 2015, č. j. 62 Af 110/2013-40,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni s e v r a c í soudní poplatek 4.000 Kč za řízení o kasační stížnosti a přeplatek na soudním poplatku 5.000 Kč, celkem tedy částka 9.000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám zástupce žalobkyně JUDr. Ing. Martina Flory, Dr., z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odů v odn ěn í:

Včas podanou, kasační stížností, napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného související s problematikou výběru tzv. solárního odvodu dle § 7e a § 7g zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů.

V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 11. 2015 označeném jako Zpětvzetí kasační stížnosti žalobkyně prostřednictvím svého zástupce uvedla, že bere kasační stížnost zpět a žádá o vrácení přeplatku na soudním poplatku.

Podle ustanovení § 37 odst. 4, soudního řádu správního (dále s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podání, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti o vůli žalobkyně. Zdejší soud tedy konstatuje, že žalobkyně vzala kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, a proto je namístě řízení zastavit podle § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

S ohledem na danou procesní situaci musel Nejvyšší správní soud rozhodnout i o vrácení již zaplaceného soudního poplatku. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Žalobkyně zaplatila soudní poplatek ve výši 5.000 Kč dne 11. 8. 2015, přičemž pro účely vrácení je nutné zaplacený poplatek snížit o 20 % (1.000 Kč). Soud je tak povinen žalobkyni vrátit soudní poplatek ve výši 4.000 Kč. Ze spisu dále vyplývá, že žalobkyně nedopatřením zaslala Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 9. 2015 dalších 5.000 Kč, ačkoli poplatek za kasační stížnost byl v té době již uhrazen. Tento přeplatek proto vrací zdejší soud v plné výši. Celková částka (9.000 Kč) bude v souladu s § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích vrácena k rukám zástupce žalobkyně JUDr. Ing. Martina Flory, Dr., do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 18. listopadu 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu