3 Afs 144/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: HORA HOLDING, s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích, Skuherského 53, zastoupeného Mgr. Davidem Pohořalem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 21, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, o přezkoumání rozhodnutí ze dne 8. 8. 2014, č. j. 20136/14/5000-14204-701858, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 5. 6. 2015, č. j. 10 Af 72/2014-40,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud dne 7. 7. 2015 obdržel kasační stížnost žalobce (dále též stěžovatele ). Napadeným rozsudkem zamítl krajský soud žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 8. 2014 č. j. 20136/14/5000-14204-701858.

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, proto jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 7. 2015, č. j.-5, vyzval, aby tuto povinnost splnil v náhradní lhůtě jednoho týdne. Usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovateli doručeno 16. 7. 2015. Ke dni vydání tohoto usnesení stěžovatel soudní poplatek nezaplatil.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel byl poučen o následcích nesplnění výzvy soudu, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 19. srpna 2015 JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu