3 Afs 124/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: V. H.-M., zastoupená Mgr. Alexandrem Klimešem, advokátem se sídlem Mělník, Ve Vinicích 553/17, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31/427, o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu č. j.: 7428/10-1300-101206 ze dne 7. 6. 2010, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2015, č. j. 6 Af 54/2010-53,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, který bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacen na účet zástupce žalobce do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně dne 9. 6. 2015 podala kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2015, č. j. 6 Af 54/2010-53, kterým byla zamítnuta její žaloba ve věci dodatečného vyměření daně z přidané hodnoty.

Nejvyšší správní soud zjistil, že kasační stížnost nesplňuje veškeré náležitosti, neboť z ní není patrné, čeho se žalobkyně domáhá (srov. § 37 odst. 3 s. ř. s.) a neobsahuje žádné konkrétní důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto žalobkyni usnesením ze dne 16. 6. 2015, č. j.-7, vyzval k doplnění kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud zároveň žalobkyni poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude tato odmítnuta.

Výzva byla žalobkyni doručena dne 17. 6. 2015, ta však zůstala nečinná a ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnila. Chybějící náležitosti podání a kasační důvody přitom brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud rozsahem a důvody kasační stížnosti vázán (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Nejvyšší správní soud zjistil, že dne 22. 6. 2015 byla na bankovní účet Nejvyššího správního soudu připsána částka 5.000 Kč zaplacená žalobkyní jako soudní poplatek za kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud proto podle § 10 odst. 3 věty třetí zákona o soudních poplatcích rozhodl, že se žalobkyni vrací zaplacený soudní poplatek na účet zástupce žalobkyně. Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích bude poplatek vrácen ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 5. srpna 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu