č. j. 3 Ads 98/2006-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Marie Součkové a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně H. J., zastoupené Mgr. Petrem Kovaříkem, advokátem se sídlem Alšova 5, Znojmo, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 4. 2006, č. j. 22 Cad 41/2006-12,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 27. 4. 2006 odmítl Krajský soud v Brně žalobu podanou proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 22. 11. 2005. Důvodem odmítnutí žaloby byla skutečnost, že žalobkyně ani na výzvu soudu neodstranila nedostatky svého podání, které bránily věcnému vyřízení návrhu. Uvedené usnesení bylo žalobkyni doručováno na adresu trvalého bydliště M. 39, Z., a protože žalobkyně nebyla zastižena, byla zásilka uložena dne 5. 5. 2006. Fakticky pak žalobkyně zásilku převzala dne 22. 5. 2006.

Kasační stížnost proti výše uvedenému usnesení podala žalobkyně dne 25. 5. 2006. Důvody kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. neuvedla, požádala však o ustanovení zástupce pro řízení. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 8. 2006 byl žalobkyni ustanoven jako zástupce pro řízení o kasační stížnosti advokát Mgr. Petr Kovařík.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 50c odst. 4 o. s. ř. není-li uložená písemnost vyzvednuta do tří dnů nebo jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. To neplatí, je-li náhradní doručení písemnosti vyloučeno (§ 50d odst. 1) nebo bylo-li uložení písemnosti neúčinné.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla žalobkyní podána opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, bylo napadené usnesení doručováno držitelem poštovní licence na adresu trvalého bydliště žalobkyně. Ta nebyla zastižena a písemnost proto byla dne 5. 5. 2006 uložena. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o zásilku doručovanou do vlastních rukou, považuje se dle výše cit. ustanovení § 50c odst. 4 s. ř. s. zásilka za doručenou dnem 8. 5. 2006. Posledním dnem zákonné lhůty k podání kasační stížnosti tak bylo pondělí dne 22. 5. 2006. Tato lhůta uplynula žalobkyni marně. Faktické převzetí zásilky žalobkyní dne 22. 5. 2006 nemá na posouzení běhu lhůt žádný vliv. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobkyně podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci žalobkyně advokátu Mgr. Petru Kovaříkovi pak nebyla přiznána odměna za zastupování, neboť není prokázáno, že by v řízení učinil úkon dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 28. února 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu