3 Ads 97/2009-99

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: K. Š., zast. Mgr. Tomášem Pelíškem, advokátem se sídlem Bašty 416/8, Brno, proti žalovanému: Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, proti sdělení žalovaného ze dne 13.7.2005, čj. 38/156-2005-50/804, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 6. 2009, č. j. 10 Ca 338/2007-83,

takto :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnost

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze poštovní přepravou dne 11. 8. 2009 (R 012159, na poště Brno 2) se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného usnesení, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti sdělení žalovaného ze dne 13. 7. 2005, č.j. 38/156-2005-50/804, ve věci poskytnutí kopie jeho zdravotní dokumentace.

Ze spisu vyplývá, že výše uvedené usnesení, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů ode dne jeho doručení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze, bylo stěžovateli (jeho zástupci doručeno dne 9. 7. 2009.

V souladu s ustanovením § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. přitom stanoví, že lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Protože dnem, který určil počátek běhu předmětné lhůty, byl čtvrtek 9. 7. 2009 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem pro podání kasační stížnosti byl čtvrtek 23. 7. 2009.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla, jak vyplývá z údajů uvedených na poštovní obálce, Městskému soudu v Praze zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence (podána na poště) až 11. 8. 2009, nezbývá než konstatovat, že lhůta pro podání předmětné kasační stížnosti byla zmeškána a Nejvyšší správní soud ji musel podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2010

JUDr. Petr Průcha předseda senátu