3 Ads 97/2008-94

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: S. M., zast. JUDr. Milanem Janíčkem, advokátem se sídlem Šumperk, Slovanská 21, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2005, čj. KUOK/30489/05/OSV-DS/7025/SD-211, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 7. 2008, č. j. 38 Cad 31/2005-81,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž byl zamítnut jeho návrh na změnu ustanoveného advokáta.

Žalobci byl usnesením ze dne 13. 3. 2008, čj. 38 Cad 31/2005-56, k jeho žádosti ustanoven zástupce z řad advokátů, JUDr. Milan Janíček, se sídlem Šumperk, Slovanská 21. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, v níž požádal o zrušení výroku I., jímž mu byl tento advokát ustanoven, a žádal změnu v osobě advokáta, konkrétně ve prospěch JUDr. Víta Vohánky, se sídlem Praha 4, Na Zámecké 457/5. Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl rozsudkem ze dne 14. 5. 2008, čj. 3 Ads 46/2008-73.

Dne 12. 6. 2008 podal žalobce žádost o změnu v osobě advokáta a opětovně žádal o ustanovení JUDr. Víta Vohánky, který jej zastupuje u Městského soudu v Praze. Ustanovený advokát JUDr. Milan Janíček se žalobcem nekomunikuje, jedná o něm bez jeho vědomí a jejich zájmy jsou v rozporu.

Krajský soud v Ostravě neshledal žádost žalobce důvodnou. Ustanovený zástupce v dané lhůtě doplnil žalobu tak, jak byl soudem vyzván a žalobce neuvedl žádné konkrétní skutečnosti, které by založily předpoklad možného střetu zájmu mezi ním a ustanoveným advokátem. Návrh žalobce proto zamítl.

Usnesení Krajského soudu v Ostravě napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností z důvodů vymezených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c) a d) a § 104 odst. 3 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), neboť krajský soud se podle jeho názoru neřídil nařízením zdejšího soudu. Současně sdělil svou pochybnost o nepodjatosti rozhodujícího soudce Krajského soudu v Ostravě. JUDr. Milan Janíček se stěžovatelem vůbec nekomunikuje, veškeré procesní úkony činí za jeho zády, aby o nich nevěděl. Žádá proto Nejvyšší správní soud, aby usnesení Krajského soudu v Ostravě zrušil, neboť jej zastupuje JUDr. Vít Vohánka.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v rozsahu uplatněných stížních bodů a po posouzení věci dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Jak již Nejvyšší správní soud opakovaně judikoval, právo žalobce na odborné zastoupení osobou s právnickým vzděláním v řízení před soudem je toliko právo na zástupce, jímž může být i advokát, nikoli však právo na konkrétního zástupce, kterého žalobce označil (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2005 čj. 6 Ads 64/2005-25, publ. pod č. 1372/2007 Sb. NSS). Ustanovil-li krajský soud žalobci zástupce z řad advokátů působících v obvodu Krajského soudu v Ostravě, v němž má bydliště i žalobce, pak tak učinil v souladu s právní úpravou a návrh žalobce, aby usnesení o ustanovení advokáta JUDr. Milana Janíčka bylo zrušeno a aby mu byl ustanoven zástupcem advokát JUDr. Vohánka tedy není důvodný. Opodstatněná tudíž není ani námitka, podle níž se krajský soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu [§ 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s.].

Z uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě netrpí vadou podle § 103 odst. 1 písm. a), b), c) ani d) s. ř. s. a kasační stížnost proto podle § 110 odst. 1 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

Stěžovatel neměl ve věci úspěch, správní orgán ze zákona nemá právo na náhradu nákladů řízení. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 1 a 2 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.). Stěžovateli byl pro řízení o žalobě-a tedy i pro související řízení o kasační stížnosti-ustanoven soudem zástupcem advokát. Jelikož však advokát v řízení o této kasační stížnosti neučinil žádný úkon právní služby, Nejvyšší správní soud o odměně za zastupování v řízení o kasační stížnosti nerozhodoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu