3 Ads 85/2009-63

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZ SU D E K JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2005, č. j. KUOK/15570/04/OSV-DS/7025/SD-317, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 7. 2009, č. j. 38 Cad 3/2005-42,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 7. 2009, č. j. 38 Cad 3/2005-42, s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodn ění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž mu k jeho žádosti nebyl ustanoven zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného. Krajský soud dospěl k závěru, že žalobce řádně nevyplnil potvrzení o výdělkových a majetkových poměrech a neprokázal tedy, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Podle zjištění krajského soudu pobírá žalobce od ledna 2009 částečný invalidní důchod ve výši 6741 Kč měsíčně. Rozhodnutím ČSSZ Praha ze dne 4. 9. 2007 pak byla žalobci ode dne 2. 12. 2003 uvolněna výplata částečného invalidního důchodu tehdy ve výši 4790 Kč měsíčně. Ze své činnosti krajský soud rovněž zjistil, že manželka žalobce, se kterou žije ve společné domácnosti, je poživatelkou invalidního důchodu.

V podané kasační stížnosti poukázal stěžovatel na ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) a g) a odst. 2 písm. f) zákona č. 549/1991 Sb. a dále na řadu rozsudků Nejvyššího správního soudu a to konkrétně na rozsudky ze dne 24. 4. 2008 č. j. 4 Ads 17/2008-74, ze dne 23. 4. 2008 č. j. 6 Ads 126/2007-105, ze dne 17. 7. 2008 č. j. 6 Ads 62/2008-44 a některé z těchto rozsudků ke svému podání též připojil. Navrhl aby bylo napadené usnesení zrušeno a jemu jako zástupce pro řízení ustanoven advokát Mgr. František Drlík, se sídlem advokátní kanceláře Náměstí Míru 9 v Šumperku.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v rozsahu uplatněných kasačních námitek a po posouzení věci dospěl k závěru, že je kasační stížnost důvodná. Žalobce sice výslovně neuvedl důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s., z obsahu jeho podání lze však dovodit, že má na mysli důvody uvedené pod písm. d), tedy vady řízení před krajským soudem, které mohly mít vliv na zákonnost jeho rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud úvodem předesílá, že krajský soud neformuloval příliš srozumitelně důvody svého rozhodnutí. Jak bylo již uvedeno výše, soud vytkl žalobci především skutečnost, že řádně nevyplnil potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a neprokázal tudíž, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudního poplatku. Na straně druhé z obsahu rozhodnutí je zřejmé, že příjmové poměry žalobce jsou soudu známy a že je má soud za v plném rozsahu prokázané. Jak tyto příjmové poměry soud hodnotil ovšem v odůvodnění napadeného usnesení uvedeno není. Chybějící posouzení příjmových a majetkových poměrů ze strany krajského soudu pak nemůže Nejvyšší správní soud bez dalšího nahradit vlastní úvahou, tu bude muset učinit krajský soud v novém rozhodnutí.

Při této příležitosti tedy Nejvyšší správní soud pouze poukazuje na rozsudek ze dne 24. 4. 2008 č. j. 4 Ads 17/2008-74, který se výslovně vyjádřil k doplatku na částečném invalidním důchodu, jenž žalobce obdržel za období od 3. 8. 2004 do 1. 10. 2007 na základě rozhodnutí ČSSZ Praha ze dne 4. 9. 2007 a dále na skutečnost, že manželka žalobce A. M. nebyla podle dostupných údajů ČSSZ Praha nikdy poživatelkou invalidního důchodu, ačkoliv krajský soud tuto skutečnost uvádí jako zjištění ze své činnosti. Pokud krajský soud má nějaký svůj důkaz o této skutečnosti, nechť ho uvede a rovněž upřesní, od kdy je jmenovaná poživatelkou tohoto důchodu a v jaké výši.

Za současné situace však Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě zrušit podle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení. V něm krajský soud rozhodne též o nákladech řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 25. listopadu 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu