3 Ads 81/2013-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 13. 5. 2013, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 9. 2013, č. j. 41 Ad 31/2013-14,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ) ze dne 4. 9. 2013, č. j. 41 Ad 31/2013-14 (dále jen napadené usnesení ), kterým byla odmítnuta žaloba stěžovatele pro opožděnost návrhu. Žaloba směřovala proti rozhodnutí žalované ze dne 13. 5. 2013, č. j. X, kterým bylo k námitkám žalobce změněno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č. j. X ze dne 21. 6. 2011 tak, že žalobci se podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, snižuje od 16. 6. 2013 starobní důchod na částku 11.874 Kč měsíčně.

Stěžovatel ve své kasační stížnosti uvedl, že usnesení krajského soudu je nezákonné a zmatečné. Den doručení rozhodnutí žalované považuje za sporný, pokud bylo rozhodnutí doručeno dne 15. 5. 2013, jak uvádí žalovaná i krajský soud, lhůta pro podání žaloby začala podle stěžovatele běžet dne 16. 5. 2013 a uplynula dne 16. 7. 2013, tedy v den, kdy podání předal k poštovní přepravě. Stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Ke kasační stížnosti přiložil žádost o přidělení zástupce z řad advokátů a uvedl, že vzhledem k jeho zdravotnímu stavu žádá v případě zamítnutí této žádosti o poskytnutí přiměřeného termínu pro jeho zajištění. Doložil i vyplněný formulář Potvrzení a prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce soudem .

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 25. 9. 2013 č. j.-10 zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce a vyzval ho, aby v lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti. Také ho vyzval, aby prostřednictvím zvoleného zástupce v téže lhůtě konkrétně vymezil rozsah, v jakém je označený rozsudek napadán, a dále důvody, na nichž žalobce zakládá svou kasační stížnost. Stěžovatel byl poučen, že pokud nevyhoví uvedeným povinnostem ve stanovené lhůtě, bude kasační stížnost odmítnuta ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řád správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 27. 9. 2013.

Ačkoliv byl stěžovatel výše uvedeným usnesením ze dne 25. 9. 2013 řádně vyzván k tomu, aby zaslal Nejvyššími správnímu soudu plnou moc udělenou advokátu, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, s poučením o následcích nesplnění této povinnosti, stěžovatel doposud tuto plnou moc nedoložil.

Dne 18. 10. 2013 obdržel Nejvyšší správní soud od stěžovatele přípis nazvaný stížnost na nezákonné jednání soudkyně , ve kterém stěžovatel požádal o zahájení kárného řízení se soudkyní krajského soudu, o přidělení žaloby k jinému krajskému soudu, a také uvedl, že zamítnutí žádosti o přidělení advokáta považuje za účelové jednání s úmyslem zabránit mu projednání jeho žaloby. Nepředložil však žádnou plnou moc udělenou advokátovi k zastupování.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, pokud má stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Z dikce § 105 odst. 2 s. ř. s. vyplývá, že zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nutnou podmínkou řízení, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Stěžovatel i přes výzvu k zaslání plné moci advokátu, který by jej zastupoval v tomto řízení, plnou moc nezaslal.

Stěžovateli byla Nejvyšším správním soudem k doplnění plné moci advokátu stanovena dostatečná lhůta jednoho měsíce, v níž však stěžovatel reagoval pouze výše uvedeným přípisem. Nebyla tedy odstraněna podstatná vada řízení, pro kterou nelze v řízení pokračovat a věc meritorně projednat. Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19, přístupné na www.nssoud.cz).

Stran obsahu podání stěžovatele, v němž kromě doplnění kasační stížnosti je obsažen i návrh na zahájení kárného řízení se samosoudkyní Krajského soudu v Brně JUDr. Janou Kubenovou, Nejvyšší správní soud pouze podotýká, že stěžovatel není aktivně legitimovaným subjektem ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož toto podání bylo adresováno konkrétně předsedovi Nejvyššího správního soudu, bylo mu postoupeno na vědomí. Pokud stěžovatel požaduje, aby jeho žaloba byla postoupena jinému krajskému soudu (delegace), pak Nejvyšší správní soud podotýká, že o takovém návrhu není možno rozhodovat v situaci, kdy je řízení před krajským soudem vedené pod sp. zn. 41 Ad 31/2013 pravomocně skončeno.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné

V Brně dne 13. listopadu 2013

JUDr. Petr Průcha předseda senátu