č. j. 3 Ads 77/2006-175

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně J. D., zastoupené advokátem Mgr. Martinem Chrásteckým, se sídlem U Sokolovny 121, Zlín, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 6. 2006, č. j. 22 Cad 177/2005-157,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně požádala v řízení o přezkoumání rozhodnutí žalované o odnětí plného invalidního důchodu o ustanovení bezplatného zástupce ve smyslu ust. 35 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 13. 6. 2006, č. j. 22 Cad 177/2005-157 žalobkyni ustanovil jako zástupce pro řízení o žalobě advokáta Mgr. Jiřího Ostravského se sídlem Palackého 354, Vizovice.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včas kasační stížnost, kterou opírá o ust. § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s., protože ustanovený advokát nepožívá plnou důvěru žalobkyně.

V odůvodnění kasační stížnosti žalobkyně uvedla, že žalobkyni byl v roce 1996 nezákonným rozhodnutím žalované odebrán plný invalidní důchod. O přiznání nároku na plný invalidní důchod vede od téhož roku soudní pře. V její věci ji zastupoval i advokát Mgr. Jiří Ostravský. Ten ztratil důvěru žalobkyně, jelikož nepoukázal na právní otázku neplatnosti napadeného rozhodnutí žalované, kterým byl žalobkyni odňat plný invalidní důchod. Z toho žalobkyně dovozuje, že mezi ní a advokátem Mgr. Ostravským byl narušen vztah vzájemné důvěry. Vzájemný vztah klienta a advokáta musí být založen na vzájemné důvěře a spolupráci. Jsou-li tyto dva atributy vztahu klient-advokát narušeny, není možná další existence tohoto vztahu. Pokud byl žalobkyni soudem ustanoven jako zástupce advokát, který u ní nepožívá důvěry, mělo by toto vliv i na zákonnost a ústavnost celého soudního řízení.

Žalobkyně navrhla, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc vrácena Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud, vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.), posoudil věc takto:

Podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost lze podat pouze z důvodů, které jsou uvedeny pod písmeny a) až e) tohoto ustanovení. Aplikace ust. § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. nepřichází v této věci v úvahu, protože toto ustanovení se týká tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

Naplněn však nemůže být ani stěžovatelkou tvrzený důvod kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť krajský soud neposuzoval žádnou právní otázku, která by měla dopad na posouzení žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů. Z povahy věci je pak vyloučen i důvod podle ust. § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť ten je možno uplatnit pouze v řízení o věci samé a jeho naplnění má původ ve vadách správního řízení. Z úřední povinnosti pak Nejvyšší správní soud nezjistil ani žádný z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. či nepřezkoumatelnost napadeného usnesení ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Podle ust. § 104 odst. 4 s. ř. s. kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 s. ř. s. Těmito jinými důvody je v projednávané věci tvrzení, že mezi žalobkyní a soudem ustanoveným zástupcem chybí potřebný vztah důvěry.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že projednávaná kasační stížnost je opřena jen o jiné důvody, než jsou uvedeny v § 103 s. ř. s., jak je shora vyloženo, a je tedy nepřípustná.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle výše cit. ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 9. srpna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu