3 Ads 76/2008-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: J. J., zastoupeného JUDr. Antonínem Kubíčkem, advokátem se sídlem U Lučního mlýna 16, Opava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 14. 3. 2003, č. j. X o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 8. 2007, č. j. 43 Cad 86/2007-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví uvedeným usnesením odmítl jako opožděně podanou žalobu žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 3. 2003, č. j. X. Česká správa sociálního zabezpečení tímto rozhodnutím zamítla žádost žalobce o starobní důchod pro nesplnění podmínek stanovených v ust. § 31 zákona č. 155/1995 Sb.

Dne 3. 9. 2007 bylo krajskému soudu doručeno podání žalobce označené jako Doplnění stížnosti . Z obsahu podání krajský soud dovodil, že se jedná o kasační stížnost proti jeho usnesení ze dne 31. 8. 2007, č. j. 43 Cad 86/2007-29. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost nesplňovala zákonem stanovené náležitosti, krajský soud žalobce usnesením ze dne 13. 2. 2008, č. j. 43 Cad 86/2007-40, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce doplnil údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí napadené kasační stížností doručeno, a uvedl, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a z jakých důvodů. Současně ho poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti. Usnesení bylo zástupci žalobce doručeno dne 18. 2. 2008. Na tuto výzvu žalobce nereagoval a nedostatky podání ve stanovené lhůtě neodstranil.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V projednávaném případě žalobce ve svém podání neuvedl, v jakém rozsahu rozhodnutí krajského soudu napadá a z jakých důvodů. Zatížil tak kasační stížnost vadou, která brání jejímu projednání. Krajský soud jej ve smyslu ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě stanovené v souladu se zákonem. Stěžovatel výzvu soudu nerespektoval, vady kasační stížnosti neodstranil. Pro chybějící náležitosti nelze v řízení pokračovat.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud podanou kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 20. srpna 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu