3 Ads 73/2015-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína, v právní věci žalobce Z. B., zastoupeného JUDr. Karlem Vítkem, advokátem se sídlem Olomouc, Dobrovského 25, proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 1, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 27. 2. 2015, č. j. 73 Ad 11/2013-107,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 27. 2. 2015, č. j. 73 Ad 11/2013-107, bylo výrokem I. zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 12. 2013, č. j. 2012/84630-421, a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Výrokem II. bylo rozhodnuto, že se žalobci náhrada nákladů řízení nepřiznává, a výrokem III. bylo rozhodnuto, že žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení. Výrokem IV. byla přiznána odměna za zastupování v celkové výši 1.936 Kč ustanovenému zástupci žalobce. Tento rozsudek napadl žalovaný kasační stížností, kterou ovšem vzal v celém rozsahu zpět podáním ze dne 3. 4. 2015, doručeným tomuto soudu dne 8. 4. 2015. Žalovaný ke zpětvzetí kasační stížnosti následně doložil též pověření k zastupování v řízení o kasační stížnosti ze dne 21. 4. 2015, udělené zaměstnanci odboru služeb trhu práce JUDr. J. V., který zpětvzetí kasační stížnosti podepsal.

Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a) věty před středníkem s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev žalovaného ve shora specifikovaném podání nevzbuzuje pochybnost o jeho vůli vzít kasační stížnost zpět. Vzhledem k tomu, že tak učinil ještě před tím, než bylo o kasační stížnosti zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud (za použití ustanovení § 120 s. ř. s.) dle shora citovaných ustanovení a řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. Dle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Jelikož ke zpětvzetí kasační stížnosti nedošlo z důvodů uvedených ve větě druhé § 60 odst. 3 s. ř. s., postupoval Nejvyšší správní soud dle obecného pravidla vyjádřeného ve větě první a rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů kasačního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. května 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu