3 Ads 73/2009-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: A. B., zastoupeného JUDr. Petrem Pisarovičem, advokátem se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, Břeclav, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 31. 10. 2008, č. j. x, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 2. 2009, č. j. 34 Cad 221/2008-7,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna soudem ustanoveného advokáta JUDr. Petra Pisaroviče s e u r č u j e částkou 800 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) brojí včasně podanou kasační stížností proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bylo odmítnuto řízení o podání žalobce ze dne 25. 11. 2008 proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o zamítnutí žádosti o invalidní důchod. Krajský soud podání žalobce ze dne 25. 11. 2008 odmítl dle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), neboť neobsahovalo zákonem požadované náležitosti žaloby ve smyslu v ustanovení § 71 s. ř. s. (označení žalovaného účastníka řízení, označení napadeného rozhodnutí a označení žalobních bodů), jež nebyly žalobcem ve stanovené lhůtě doplněny, a proto nebylo možno pro tento nedostatek v řízení pokračovat.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Brně podal stěžovatel poměrně stručnou kasační stížnost, ve které toliko uvedl, že nesouhlasí s posouzením ČSSZ v Břeclavi ze dne 16. 10. 2008, s čímž souvisí zamítnutí jeho žádosti o plný i částečný invalidní důchod, jeho žádost byla zamítnuta i ČSSZ Praha, proto žádá o projednání Kasační soud v Brně, jelikož se jeho zdravotní stav nelepší a naopak zhoršuje . Navrhuje, aby jeho zdravotní stav byl přezkoumán Kasačním soudem v Brně .

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost nesplňovala zákonem předepsané náležitosti podle § 106 odst. 1 s. ř. s., krajský soud stěžovatele usnesením ze dne 16. 4. 2009, č. j. 34 Cad 221/2008-106, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, aby bylo zřejmé označení rozhodnutí, proti kterému kasační stížnost směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá a kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno. Současně ho poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti. Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 23. 4. 2009. Na tuto výzvu však stěžovatel nijak nereagoval a nedostatky podání ve stanovené lhůtě neodstranil.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně. Podle odst. 3 věty první téhož ustanovení nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že stěžovatelem podaná kasační stížnost nesplňuje podmínky pro to, aby na jejím základě bylo možné rozhodnutí krajského soudu věcně přezkoumat. Z obsahu podání stěžovatele není především dostatečně zřejmé, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá předmětné rozhodnutí krajského soudu. Stěžovatel neuvedl žádné konkrétní námitky, které by se týkaly obsahu napadeného soudního rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že stěžovatel zatížil kasační stížnost vadou, která brání jejímu projednání. Krajský soud jej v souladu se zákonem vyzval k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě zákonem stanovené ve smyslu ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. Stěžovatel výzvu soudu nerespektoval, vady kasační stížnosti neodstranil. Chybějící náležitosti kasační stížnosti vymezené v ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. představují takový nedostatek, pro který není možné v řízení o kasační stížnosti dále pokračovat. Podanou kasační stížností se tedy Nejvyšší správní soud nemohl zabývat, neboť v ní nebyl dán zejména rozsah a vymezeny důvody přezkumu usnesení soudu prvního stupně. Nejvyšší správní soud přitom není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí soudu prvního stupně. Nejvyšší správní soud proto podanou kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 106 odst. 3 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven soudem zástupce advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud určil odměnu advokáta částkou 500 Kč dle ust. § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, v platném znění od 1. 9. 2006, za jeden úkon právní služby-první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení. Další poradu přesahující 1 hod. advokát neprokázal. Soud advokátovi dále přiznal částku 300 Kč jako paušální náhradu hotových výdajů (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Zástupci stěžovatele se tedy přiznává celková náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti ve výši 800 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. října 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu