3 Ads 71/2010-83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: J. E., zastoupeného Mgr. Svatoplukem Šplechtnou, advokátem se sídlem Jindřišská 20, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Policejní prezidium České republiky, se sídlem Strojnická 27, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí policejního prezidenta Policie České republiky ze dne 25. 1. 2008, č. PPR-1377/K-PK-2007, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 1. 2010, č. j. 11 Ca 124/2008-52,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný podal včas kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 1. 2010, č. j. 11 Ca 124/2008-52, jímž bylo rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 1. 2008, č. PPR-1377/K-PK-2007 zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení; bylo rovněž rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Žalovaný podáním ze dne 28. 5. 2010 vzal tuto kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) soud řízení o kasační stížnosti usnesením zastaví, vzal-li stěžovatel kasační stížnost zpět. Nejvyšší správní soud proto podle těchto ustanovení řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. června 2010

JUDr. Petr Průcha předseda senátu