3 Ads 71/2009-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: B. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 30. 1. 2008, č. x, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 3. 2009, č. j. 21 Cad 55/2008-31,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ČSSZ Praha ze dne 30. 1. 2008. Tímto správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb. s odůvodněním, že podle posudku lékaře OSSZ Ostrava-město ze dne 17. 1. 2008 žalobce není plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 10 %. Žalobce namítá, že v průběhu soudního řízení nebyl správně posouzen jeho zdravotní stav posudkovou komisí MPSV ČR a že je schopen vykonávat zaměstnání jen za zcela mimořádných podmínek. Podle doručenky uložené v soudním spisu byl citovaný rozsudek doručen žalobci prostřednictvím jeho zástupce dne 7. 4. 2009. Kasační stížnost doručil žalobce osobně na podatelnu Krajského soudu v Ostravě dne 24. 4. 2009.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla podána žalobcem opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, byl napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě žalobci doručen v úterý dne 7. 4. 2009. Posledním dnem zákonné lhůty k podání kasační stížnosti proto bylo úterý 21. 4. 2009. Zákonná lhůta uplynula žalobci marně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 15. října 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu