3 Ads 7/2010-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: D. S., proti žalované: Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná, se sídlem Nám. Budovatelů 1333/31, Karviná, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 8. 3. 2006, č.j. 33003/110/6311/J-23/06/Br, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 11. 2009, č. j. 43 Cad 180/2009-7,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 12. 2. 2009 se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná ze dne 8. 3. 2006, č.j. 33003/110/6311/J-23/06/Br, o snížení nemocenské o 25 % za dobu pracovní neschopnosti od 16. 1. 2006 do 23. 1. 2006. Krajský soud v Ostravě tuto žalobu v záhlaví uvedeným usnesením odmítl na základě ust. § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), neboť dospěl k závěru, že v téže věci již rozhodl pod sp. zn. 43 Cad 77/2007.

Usnesení krajského soudu, které jí bylo doručeno dne 15. 12. 2009, napadla žalobkyně kasační stížností. Ačkoli byla v tomto usnesení krajského soudu řádně poučena o místu i lhůtě pro podání kasační stížnosti, podala kasační stížnost dne 15. 12. 2009 u Okresního soudu v Ostravě. Tento soud její podání postoupil přípisem ze dne 29. 12. 2009 příslušnému Krajskému soudu v Ostravě, jemuž byl doručen dne 31. 12. 2009. Podle vyjádření Okresního soudu v Ostravě byla zásilka doručována kurýrem, který jel dne 30. 12. 2009.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle ust. § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Nejvyšší správní soud dospěl v usnesení rozšířeného senátu ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 Azs 51/2007-55, publ. pod č. 1790/2009 Sb. NSS, k závěru, že kasační stížnost podaná u nepříslušného soudu je včasná tehdy, jestliže ji tento nepříslušný soud ve lhůtě stanovené pro podání kasační stížnosti odešle soudu, který napadené rozhodnutí vydal, či Nejvyššímu správnímu soudu. Jen tehdy je lhůta k podání kasační stížnosti zachována. V opačném případě, tj. pokud nepříslušný soud takto učiní po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, je nutno z citovaného ustanovení § 106 odst. 4 s. ř. s. dovodit, že lhůta zachována není a jde tudíž o kasační stížnost pozdě podanou. Nejvyšší správní soud zde zdůrazňuje, že není povinností nepříslušného soudu sledovat lhůtu pro podání kasační stížnosti proti rozhodnutí jiného soudu. Sledování lhůty je povinností účastníka řízení, přičemž jeho pochybení, spočívající v tom, že se neřídil správným poučením soudu a odeslal své podání jinému (nepříslušnému) soudu, lze přičíst jen k tíži tohoto účastníka.

Jak již bylo uvedeno výše, napadené usnesení bylo žalobkyni doručeno do vlastních rukou v úterý dne 15. 12. 2009. Posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti bylo v souladu s ust. § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. úterý dne 29. 12. 2009. Stěžovatelka podala ve stanovené lhůtě kasační stížnost, avšak nesprávně (vzdor správnému poučení Krajského soudu v Ostravě) ji podala u Okresního soudu v Ostravě. Ten nebyl soudem příslušným, a proto ji dne 30. 12. 2009 postoupil soudu věcně a místně příslušnému, tedy Krajskému soudu v Ostravě. Stalo se tak nepochybně po lhůtě k podání kasační stížnosti, která skončila v úterý dne 29. 12. 2009.

Nejvyšší správní soud uzavřel, že kasační stížnost byla podána opožděně, a proto ji podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ust. § 60 odst. 3 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. června 2010

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu