3 Ads 69/2012-48

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem v právní věci žalobce: Doc. I. F., CSc., zastoupený JUDr. Jaroslavem Buriánkem, advokátem se sídlem Ovčí Hájek 2159/16, Praha 5, proti žalovaným: 1) Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, 2) Úřad práce, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28, o přezkoumání rozhodnutí 1) žalovaného ze dne 1. 9. 2006, č.j. 2006/41461-442, a 2) žalovaného ze dne 15. 5. 2006, č. j. ABF-3308/2006-05/05, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2012, č. j. 2 Ad 85/2011-208,

takto:

I. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2013, č. j. 3 Ads 69/2012-38, ve výroku I. správně zní:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2012, č. j. 2 Ad 85/2011-208, ve výroku II. a III. a rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 9. 2006, č.j. 2006/41461-442, s e z r u š u j í a věc s e v r a c í žalovanému k dalšímu řízení.

Odůvodnění: Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 28. 3. 2013, č. j.-38, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2012, č. j. 2 Ad 85/2011-208, ve výroku II. a III. a rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 9. 2006, č.j. 2006/41461-442, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci .

V písemném vyhotovení shora označeného rozsudku došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že zrušované rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí bylo ve výroku rozsudku označeno jako rozhodnutí ze dne 15. 5. 2006, čj. ABF-3308/2006-05/05, ačkoli se jednalo o rozhodnutí ze dne 1. 9. 2006, č.j. 2006/41461-442. Takto bylo rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí správně označeno v záhlaví rozsudku. Uvedená zjevná nesprávnost ve smyslu § 54 odst. 4 s. ř. s. byla opravena tímto usnesením.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu