č. j. 3 Ads 68/2006-39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobce T. H., proti žalovanému Magistrátu města Ostravy, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem 30. dubna 3130/2D, Ostrava, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 5. 2005, č. j. SVZ/1/7367/2005/Živ, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 Cad 20/2005, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2006, č. j. 38 Cad 20/2005-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 16. 5. 2005, č. j. SVZ/1/7367/2005/Živ, potvrdil žalovaný rozhodnutí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava, odboru sociálních služeb, školství a využití volného času, ze dne 22. 2. 2005, č. j. PON/7746/2004/Vá, a zamítl odvolání žalobce ve věci nepřiznání dávky sociální péče.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2006, č. j. 38 Cad 20/2005-24, byla žaloba žalobce směřující proti tomuto rozhodnutí odmítnuta podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděná.

Pokus o doručení tohoto usnesení Krajského soudu v Ostravě stěžovateli byl učiněn v úterý dne 21. 3. 2006 na jím uvedenou adresu, přičemž stěžovatel nebyl zastižen a zásilka byla uložena a stěžovatel o jejím uložení vyrozuměn s tím, že pokud si zásilku nevyzvedne do tří dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení; stěžovatel zásilku ve stanovené lhůtě nepřevzal a vyzvedl si ji na poště až dne 28. 3. 2006. Právní fikce doručení rozhodnutí nastala tedy podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. v pátek dne 24. 3. 2006. Dne 12. 4. 2006 podal stěžovatel osobně u Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost proti výše uvedenému usnesení.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je pátek dne 24. 3. 2006, kdy nastala právní fikce doručení usnesení žalobci podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobci běžet v sobotu dne 25. 3. 2006 a skončila v pátek dne 7. 4. 2006. Kasační stížnost tedy měla být žalobcem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 7. 4. 2006, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatel však podal kasační stížnost osobně u Krajského soudu v Ostravě až dne 12. 4. 2006. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl. Skutečnost, že si žalobce dne 28. 3. 2006 na poště zásilku obsahující kasační stížností napadené usnesení převzal, neměla vzhledem k doručení rozhodnutí právní fikcí vliv na běh lhůt pro doručení ani na běh lhůty pro podání kasační stížnosti; nad rámec rozhodnutí se však poznamenává, že i pokud by byla lhůta pro podání kasační stížnosti počítána ode dne 28. 3. 2006, byla by stěžovatelem podaná kasační stížnost rovněž opožděná.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu